Saken skal deretter til politisk behandling.

 1. Kriterier for vurdering av klassifisering som kommunal vei i Salangen kommune:
  a. Veien skal være åpen for allmenn ferdsel jf. veglova §1 første ledd.
  b. Veien skal betjene minst 5 enheter i bruk som bolig.
  c. Det foreligger formaliteter som tilsier at veien skal være kommunal.
  d. Det er aktiv næringsvirksomhet langs veien. Avkjørselsvei eller gårdsvei fra hovedvei vurderes ikke.
  e. Veien er adkomst til merket turvei med biloppstillingsplass.
  f. Veien er viktig for kollektivtrafikk og tjener som omkjøringsvei.

 2. Kriteriene er retningsgivende for saksforberedelse, men ikke bestemmende for endelig vedtak i saken. Der ett eller flere kriterier møtes (ja) er veien normalt å klassifisere som kommunal. Der ingen av kriteriene møtes (nei) er veien normalt å klassifisere som privat.

 3. Bestemmelsene i veglova § 54 om veilag mm. legges til grunn ved ev. nedgradering fra kommunal til privat vei.

 4. Tilskudd til opprettelse av veglag vurderes i det enkelte tilfelle.

 5. De veier som vurderes i denne omgang er listet opp i egen oversikt merket "Oversikt over veier som ønskes nærmere vurdert" jf. pkt. 1.

Saksframlegget ligger vedlagt her (PDF).

teknisk sjef