Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 vedtok Kommunestyret i Salangen kommune den 7.4.2011, i K.sak 15/11, å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra og med skatteåret 2012. Kommunestyret bestemmer hvert år de generelle rammene for utskriving av eiendomsskatt i kommunen.

Offentlig ettersyn

I henhold til eiendomsskatteloven § 15 legger kommunen ut eiendomsskattelisten til offentlig gjennomsyn i tidsrommet 28.2.2018 – 28.3.2018 på biblioteket i Kulturhuset, i servicetorget på kommunehuset, Strandveien 33,  og på kommunens hjemmeside. Skatteseddel (detaljert grunnlag takst og skatt) blir sendt til eierne i uke 9.

Skattesatser

Skattesatsen for 2018 er satt til 6 promille for faste eiendommer i hele kommunen, jf. Kommunestyrets vedtak av 14.12.2017 i K.sak 65/17. Det er ikke vedtatt bunnfradrag. Det er vedtatt fritak for nye boligeiendommer i 5 år. Endringer i takstgrunnlaget i løpet av 2017 (nye eiendommer, nybygg, påbygg, fradeling o.l.) blir gjort gjeldende fra 1. januar 2018.

Klage

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år. Dette gjelder ikke dersom det er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klage må sendes skriftlig til: Salangen kommune v/eiendomsskattekontoret, Postboks 77, 9355 Sjøvegan innen 16. april 2018. Det oppmuntres til å opprette avtalegiro eller e-faktura.

Faktura

Faktura for eiendomsskatt sendes ut sammen med øvrige kommunale avgifter, delt på fire terminer i året – april, juni, september og november.

Mer informasjon om eiendomsskatt kan fås ved henvendelse til kommunen på tlf 77 17 20 03. Se også vedlegg under her:

Eiendomsskattekontoret


Vedlegg: