Priser og gebyrer 2021

Vann, kloakk, renovasjon husholdning, septik og feievesen

Renovasjon

I tillegg kommer 35% mva.

 • Årsavgift pr. bolig: kr 3580,-
 • Årsavgift pr. bolig Lavangsnes/Håkavika: kr. 1000,-
 • Årsavgift pr. fritidsbolig: kr. 650,-

Septiktømming

I tillegg kommer 25% mva.

 • Årsavgift: kr. 939,-
 • Tømming utenom ordinær rute: kr. 2655,-

Feievesen

I tillegg kommer 25% mva.

 • Feie-og tilsynsavgift pr. bolig: kr. 630,-
 • Feie-og tilsynsavgift pr. fritidsbolig: 140,-

Vann og avløp

I tillegg kommer 25% mva.

Tilknytningsavgift:

 • Eksisterende bygg, nybygg og tilbygg pr m2: kr. 64,-
 • Eksisterende bygg, nybygg og tilbygg (min.avgift): 12 772,-

Abonnementsgebyr bolig: 2 741,-
Abonnementsgebyr næring: 2 741,-

Forbruksgebyr: 

 • Forbruksgebyr bolig pr. m2 (arealstyr): kr. 11,99
 • Forbruksgebyr næring pr. m2 (arealstyr): kr. 11,99
 • Forbruksgebyr bolig pr. m3 (vannmåler): kr. 9,22
 • Forbruksgebyr næring pr. m3 (vannmåler): kr. 9,22

Leie av vannmåler enebolig: kr. 500,-
Leie av vannmåler industri/næring: kr. 2 000,-
Avlesningsgebyr ved manglende rapportering av vannmålerstand: kr. 546,-
Gebyr for stenging/åpning av kommunal vannledning: kr. 546,-

KLOAKK:

 • Eksisterende bygg, nybygg og tilbygg pr m2: kr. 64,-
 • Eksisterende bygg, nybygg (min.avgift): kr. 12 261,-
 • Tilbygg min.avgift: kr. 1 226,-
 • Abonnementsgebyr bolig: 2 599,-
 • Abonnementsgebyr næring: 2 599,-

Forbruksgebyr:

 • Forbruksgebyr bolig pr. m2 (arealstyr): kr. 11,58
 • Forbruksgebyr næring pr. m2 (arealstyr): kr. 11,58
 • Forbruksgebyr bolig pr. m3 (vannmåler): kr. 8,91
 • Forbruksgebyr næring pr. m3 (vannmåler): kr. 8,91

 

 

Byggesak

Kultur

Bibliotek

Utlån er gratis. Vanlig lånetid er 4 uker. Film 2 dager. Språkkurs 3 måneder.

Lån kan forlenges hvis det ikke er venteliste.

     

 

Er boka/materialet utlånt, kan du be om reservering.

     

 

Vi fjernlåner materiale som vi ikke eier selv.

     

 

 

     

 

Overskridelse av lånetid

     

 

1. purring (det sendes en purring).

 

kr 0

 

 

Deretter fakturers erstatningskrav, hvis boken ikke er levert innen den nye fristen i purringen.

 

     

 

Erstatningskrav

 

 

 

 

Bøker for barn

 

kr 300

 

 

Bøker for voksne

 

kr 400

 

 

Lydbøker

 

kr 400

 

 

Enkel CD plate

 

kr 150

 

 

DVD

 

kr 200

 

 

Språkkurs

 

kr 500

 

 

Fjernlån

 

kr 500

 

 

Større verker og spesielt verdifullt materiale vurderes enkeltstående

 

Musikk- og kulturskole

Ingen mva

 • Per semester: kr. 2 545,-
 • Søskenmoderasjon 50%: 1 273,- 

Barnehage

Foreldrebetaling

Foreldrebetaling pr. måned 11 måneder i året:

100% plass (5 dager): kr 3135,-*
60% plass (3 dager) kr 1881,-
Enkeltdager (for barn som har plass i barnehage): kr 189,-

*Statlig vedtatt maksimalpris

 

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon 30% søsken nr 2
100% plass (5 dager): kr 2195,-
60% plass (3 dager): kr 1317,-
Enkeltdager (for barn med plass i barnehage): kr 132,-


Søskenmoderasjon 50% søsken nr 3
100% plass (5 dager): kr 1568,-
60% plass (3 dager): kr 941,-
​Enkeltdager (for barn med plass i barnehage): kr 95,-

 

Kost

Kost til selvkost (5 dager): 431,-
Kost til selvkost (3 dager): 260,-
Kost enkeltdager: 22,-

Helse og omsorg

Betaling i omsorgstjenesten (ingen mva)    
Leiepriser omsorgshybler, per måned Pris i 2020 Pris i 2021
Omsorgshybel kjeller SABE    
Husleie kr 3 531 kr 3 592
Vask av leilighet og av institusjonstøy kr 2 062 kr 2 118
     
Omsorgshybel Rosestua    
Husleie kr 3 110 kr 3 163
Vask av hybel og av institusjonstøy kr 2 077 kr 2 134
     
Full kost v/leie av hybel på SABE kr 5 676 kr 6 017
Vask av private klær v/leie av hybel kr 638 kr 656
Toalettpapir og institusjonssåpe til privat bruk v/leie av hybel kr 150 kr 155
     
Kjøkken SABE, levert til eget hjem Pris i 2020 Pris i 2021
Per posjon middag: Mandag-fredag og søndag kr 98 kr 104
Per posjon middag: når det er grøt på lørdag  kr 60 kr 64
Full kost, per måned kr 5 676 kr 6 017
     
Trygghetsalarm Pris i 2020 Pris i 2021
Leie av trygghetsalarm per måned kr 272 kr 280
Engangsbeløp v/montering av ny alarm kr 303 kr 312
     
Egenandel for praktisk bistand/hjemmehjelp Pris i 2020 per time Pris i 2021 per time
Familiens samlede inntekt    
Netto inntekt mindre enn 2 G* kr 210 kr 210
Netto inntekt mellom 2G-3G gratis fom 4 time kr 300 kr 307
Netto inntekt mellom 3G-4G  gratis fom 5 time kr 300 kr 307
Netto inntekt mellom 4G-5G gratis fom 6 time kr 350 kr 358
Netto inntekt over 5G gratis fom 9 time kr 350 kr 358
* Fastsettes i statsbudsjettet    
1 G er kr 101.351,- (fra 01.05.2019)    
     
Opphold i sykehjem per døgn* Pris i 2020 Pris i 2021
Korttidsopphold SABE* kr 170 kr 175
Dag/natt SABE* kr 90 kr 95
Avlastningsopphold SABE * kr 0 kr 0
Dagtilbud demente ved dagsentret per dag* kr 90 kr 95

SFO

Foreldrebetaling

Foreldrebetaling pr. mnd. 11 måneder i året:

Full plass: kr. 2265,-
Morgenplass 0715-0815: kr. 790,-
Kveldsplass 1415-1615: kr. 1560,-
Enkeltdager: 
Morgenplass 0715-0815: kr. 55,-
Kveldsplass 1415-1615: kr. kr. 100,-

SFO er stengt de samme fire ukene som barnehagen om sommeren.


Ved forskjellige oppholdskategorier gis søskenmoderasjon til det barnet med lavest oppholdskategori.
Det gis søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO fra 1.1.2020.

Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling for SFO 1. og 2. trinn.
Fra skoleår 2021/2022 utvides ordningen til også å gjelde 3. og 4. trinn.

Gratis SFO for elever på 5.-7. trinn med særskilte behov.

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon 30% søsken nr. 2:
Full plass: kr. 1586,-
Morgenplass 0715-0815: kr. 553,-
Kveldsplass 1415-1615: kr. 1092,-

Søskenmoderasjon 50% søsken nr. 3 osv:
Full plass: kr. 1133-
Morgenplass 0715-0815: kr. 395,-
Kveldsplass 1415-1615: kr. 780,-


Ved forskjellige oppholdskategorier gis søskenmoderasjon til det barnet med lavest oppholdskategori.
Det gis søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO fra 1.1.2020.

Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling for SFO 1. og 2. trinn.
Fra skoleår 2021/2022 utvides ordningen til også å gjelde 3. og 4. trinn.

Gratis SFO for elever på 5.-7. trinn med særskilte behov.

For seint hentet barn

For hver påbegynt halvtime: kr. 330,-