Status per 02.09.21

Det er varslet oppstart for arbeidet med utarbeidelse av snøskuterløype i Salangen kommune.
I oppstartsvarselet (datert 21.05.21) ble det bedt om innspill til arbeidet, heriblant løypeforslag.

I varselet ble det skissert 5 mulige trasèvalg:

 • - Prestbakken til Steinvatnet, med tilknytning til Dyrøy via Tverrelvdalen
 • - Bekkebotn til Steinvatnet, med tilknytning til Dyrøy via Stortindskardet
 • - Elvenes til Bekkebotn
 • - Elvelund til Bekkebotn
 • - Bekkebotn til kommunegrense Dyrøy

Se kart

Kartfesting og forskrifter for bruk

Snøskuterløypen skal kartfestes og i forskrift gis det bestemmelser om bruken av løypa, herunder bl.a. fart og kjøretider. Ved fastsetting av løyper og bestemmelser om bruk av løyper skal kommunen ta hensyn til:

 

 • Støy
 • Friluftsliv
 • Naturmangfold
 • Bolig- og hytteområder
 • Landskap
 • Kulturminner og kulturmiljø
 • Sikkerhet for de som kjører og andre

Begrensninger i adgangen til å fastsette snøskuterløyper

I tillegg gjelder følgende begrensninger i adgangen til å fastsette snøskuterløyper:

 • Løypene skal ikke legges i verneområder eller foreslåtte verneområder.
 • Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften.
 • Løypene skal ikke kreve terrenginngrep.
 • Løypene kan kun legges over utmark og islagte vassdrag, jf. motorferdsellovens formålsbestemmelse.
 • Kommunen kan ikke legge løype over en eiendom før grunneieren har samtykket til det.
 • Kryssinger av fylkes- og riksveier skal godkjennes av vegeier.

Før løypenettet vedtas, skal virkningene av løypeforslaget utredes og sendes på høring.

Innspill til varsel om oppstart av arbeidet med snøskuterløype (datert 21.05.21)

Det er kommet 11 innspill til arbeidet. Alle innspill er offentlige og kan leses under her (PDF). 
På bakgrunn av innspillene som er kommet, vil det bli invitert til arbeidsmøte.