Salangen kommune v/ Ingrid H. Frantzen og Kurt-Jan Kvernmo ønsker velkommen til åpningen av løypa, og forteller litt om planprosessen og den praktiske gjennomføringen av trasévalg og klargjøring av løypenettet.

Offisiell åpning av løypen utendørs av ordfører.  

Etter åpningen er det muligheter for de som ønsker dette å kjøre deler eller hele løypenettet.

KORTFAKTA:

Kommunestyret har i møte 20.02.2023, sak 010/23 gjort vedtak om forskrift for skuterløype i Salangen.

Om forskriften

I forskriften finner man nødvendig informasjon for bruk av løypen; om kjøreregler, tillatte hastigheter, skilting, parkering og rasting, mislighold mm.
Det er viktig at alle brukere setter seg inn i forskriften. 

  1. Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Salangen kommune, Troms vedtas i henhold til lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) § 4a andre ledd og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a. 
  2. Forskriften trer i kraft etter vedtak og kunngjøring.  
  3. Grunneiere fritas for løypeavgift.  
  4. Det kreves ikke kjøretillatelse / gebyr for bruk av skuterløypen i Salangen i inneværende sesong. 
    § 9 pkt. a), b) og c) i forskriften trer altså ikke i kraft før neste sesong.

Se løypekart