Varsel om oppstart planarbeid, reguleringsplan Arena Elvenes, Gnr. 23, Bnr. 2, Salangen kommune.

Planområde 

Planområdet omfatter det tidligere ytre leirområde som i hovedsak følger leirgjerdet og eiendomsgrense, indre leirområde, samt deler av skogsteig nord for indre leirområde. Planområdet berører kun Salangen kommunes eiendom gnr. 23, bnr. 2.

Området planlegges i hovedsak regulert for bebyggelse og anlegg, med underformål idrettsanlegg, næringsbebyggelse og fritids- og turistformål. I tillegg reguleres en del til formål grøntstruktur med underformål friområde.

Kartskisse med angivelse av planområde vises til høyre her.

 

Formålet med reguleringsarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en flerbruksarena på Elvenes i Salangen kommune. I dette ligger en regulering av den aktiviteten som i dag pågår på området, samt legge til rette for å etablere en dragracebane av internasjonal standard i tilknytning til flystripa, som bl.a. innbærer en asfaltert stripe i en lengde på 766m med en bredde på 15 m. 

Denne er tenkt plasseres i utkanten av eksisterende flystripe slik at den ikke kommer i konflikt med annen aktivitet på flystripa.

Asfaltert stripe kan benyttes både av motorsport, samt luftsport i form av småflyaktivitet med opptrekk av seilfly osv. Det planlegges også etablert et asfaltert depotområde.

I utkanten av ”indre leirområde” mot nordøst er det tenkt avsatt et område for terrengmotorsport, bl.a. løype for opplæring for snøscooter osv.

Planprogram

Det er utarbeidet et forslag til planprogram som redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere samt opplegget for medvirkning. Planprogrammet fastsettes etter høring. Forslag til planprogram er utlagt på Servicetorget på kommunehuset og kundemottak Teknisk avdeling (Troms Kraft bygget).

 

Planprogrammet finner du her (link)

Forslagsstiller og grunneier

Forslagsstiller og grunneier er Salangen kommune.

Takstfirma Bruhaug AS, Bardu, er utførende konsulent for planleggingen.

Informasjon og medvirkning

Det vil bli avholdt informasjonsmøte i forbindelse med varsel om oppstart den 20.06.2016 kl. 2000 på Grendehuset i Øvre Salangen. Det vil også bli avholdt et tilsvarende informasjonsmøte i god tid før første gangs politisk behandling av planen. Hensikten med møtene er å informere om planen og motta innspill fra de berørte.

For nærmere informasjon kontakt Salangen kommune v/Tore Uthaug, tlf. 40 400 125 eller e-post: Tore.Uthaug@Salangen.kommune.no .

Merknader til oppstartsmeldingen og forslag til planprogram

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes:

Merknader kan også sendes via skjema nederst på denne siden.

Frist for innspill til planarbeid og planprogram er satt til 15.08.2016