Varsel om oppstart av planarbeid, Sjøvegan, molo og båtcamp

Planområdet ligger i Sjøvegan sentrum, sør for Lundkaia. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for småbåthavn. Planen vil omfatte molo, kaianlegg, uteoppholdsområde og områder for parkering og servicebygg til småbåthavna. Tiltakshaver har i samarbeid med Salangen kommune konkludert med at planen ikke utløser krav om planprogram eller konsekvensutredning (plan- og bygningsloven §4-1 og §4-2).

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 30.04.17. Slike innspill sendes skriftlig til post@millionfisken.com eller Millionfisken, Postboks 1, 9355 Sjøvegan.

Denne varslinga er i henhold til plan- og bygningslovens §12-8. 

Dokumenter til nedlasting: