Utnyttelsesgrad

 
 

Til bruk i arealplaner finnes det regler for hvor stort volum og areal et bygg kan ha på et gitt område/tomt, såkalt utnyttelsesgrad.

Utnyttelsesgrad kan fastsettes i forskriftene til kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller utbyggingsplan (bebyggelsesplan).


Det er flere utregningsmåter for utnyttelsesgrad. Følgende kan nevnes:

  • Prosent utbygd areal (%- BYA)
  • Tillatt bruksareal (T-BRA)
  • Prosent tomteutnyttelse (%-TU)


Den mest vanlige utregningsregel for utnyttelsesgrad, er prosent utbygd areal (%-BYA), jfr. § 3-4 i teknisk forskrift til plan og bygningsloven (TEK). Denne vil derfor omtales nærmere i det følgende.

Prosent utbygd areal
Prosent utbygd areal(%-BYA) er den delen av tomtearealet som bygningsmassen maksimalt kan dekke. Utbygd areal blir regnetut i forhold til Norsk Standard (NS ) 3940. En bygnings høyde kan fastsettes i forskriftene til planen, i samsvar med § 3-9 (TEK). Prosent utbygd arealblir skrivet %-BYA = 00 %.

Ved å bruka %-BYA kan kommunen styre flere forhold i byggesaker; fordelingen mellom utbygd og ikke utbygd areal på tomten, og bygningenes høyde.

I uregulerte områder gjelder plan og bygningsloven (pbl) § 70 nr.1 , se også pbl § 69 nr.1.

Lovverk:
Plan- og bygningsloven
Forskrift om krav til byggverk og produkt til byggverk.
Rettledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven.

Relatert informasjon på andre nettsteder
http://www.be.no/- Statens Bygningstekniske Etat