Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

Generelt

Beskrivelse

Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du betaler en egenandel for hver tur. TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

* Funksjonshemmingen må antas å vare lenger enn to år.
* Søkeren må være ute av stand til (på egenhånd) å benytte buss, tog og andre offentlige kommunikasjonsmidler.

Søkere må være folkeregistrert i Troms og ha adresse i Troms. Godkjenningen som TT-bruker gis for en periode på to eller fem år.
Tildeling av TT-kort foregår to ganger i året. Søknader kan sendes hele året. Påfylling av kortene til godkjente brukere skjer også to ganger i året.
 

Kategorier

  • Kultur og fritid
  • Omsorg, trygd, sosialtjeneste
  • Helse

Kriterier/Vilkår

Du kan vanskelig benytte deg av det vanlige kollektivtilbudet i kommunen. 

Samarbeidspartnere

Samferdselsdepartementet har pplagt alle fylkeskommunene å organisere en ordning med tilrettelagt transport.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Denne tjenesten er ikke lovpålagt. Se fylkeskommunale retningslinjer.

Lov

Forvaltningsloven

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Klikk for mer informasjon om søknad

Vedlegg

Legeerklæring

Søknaden sendes til

Søknad med legeerklæring sendes til:

Salangen kommune v/ Resultatenhet for pleie og omsorg, SABE, 9350 Sjøvegan

Saksbehandling

Fylkeskommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Fylkeskommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning.

Kommunene i Troms fylke er de som godkjenner brukere av transporttjenesten, og klage på vedtak skal altså sendes til Salangen kommune v/ Resultatenhet for pleie og omsorg, SABE, 9350 Sjøvegan.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Pleie- og omsorgsavdeling
  • Leder: Ellen J. Bertheussen
  • Telefon: 77172081
  • Postadresse: Postboks 779355 SJØVEGAN
  • Besøksadresse: 9355 SJØVEGAN

Andre opplysninger

Gyldig til

30.12.2017

Sist oppdatert

06.01.2017 08:04