Sykehjem - korttidsopphold

Generelt

Beskrivelse

Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

  • døgnopphold (minst 24 timer)
  • dagopphold
  • nattopphold

Kategorier

  • Omsorg, trygd, sosialtjeneste

Pris for tjenesten

Kommunen kan kreve vederlag av beboeren. Vederlaget er fastsatt i statlig forskrift (se under Lover og retningslinjer).

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Egenandel hos fysioterapeut og manuellterapeut
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
Pleie-og omsorgsavdelingen i Salangen kommune

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3.

Lov

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrift

Forskrift for sykehjem
Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester
Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene
Verdighetsgarantiforskriften

Retningslinje

Fribeløp og egenandeler ved kommunale pleie- og omsorgstjenester (rundskriv)

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om korttidsopphold i sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.
 

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Pleie- og omsorgsavdeling
  • Leder: Ellen J. Bertheussen
  • Telefon: 77172081
  • Postadresse: Postboks 779355 SJØVEGAN
  • Besøksadresse: 9355 SJØVEGAN

Andre opplysninger

Flere opplysninger

 Tlf. SABE: 77 17 20 90 (hele døgnet)

Gyldig til

30.12.2017

Sist oppdatert

06.01.2017 08:04