Skolefritidsordning (SFO)

Generelt

Beskrivelse

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Kategorier

  • Skole og utdanning

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se spesielt opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7 Skolefritidsordninga

Lov

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Retningslinje

Regelverk for SFO
Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning

Praktiske opplysninger

Søknadsskjema

Søk elektronisk om plass ved å klikke lenken under:

Søknad om plass i SFO, KF-skjema

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Salangen skole
  • Leder: Lars-Georg Nordhus
  • Telefon: 77172175
  • Telefaks: 77 17 15 56
  • Besøksadresse: Kongsveien 289350 SJØVEGAN

Andre opplysninger

Gyldig til

30.12.2017

Sist oppdatert

06.01.2017 08:03