PP-tjenesten

Generelt

Beskrivelse

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen, videregående skoler og i voksenopplæring på grunnskolens område.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet

 • tidligere eller utsatt skolestart
 • fritak fra opplæringsplikten
 • tegnspråkopplæring
 • punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
 • søknad om inntil to års ekstra videregående opplæring
 • søknad om inntak på særskilt valgt utdanningsprogram på videregående trinn 1

Kategorier

 • Skole og utdanning
 • Barn og familie

Målgruppe

Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Kriterier/Vilkår

Du har ikke eller kan ikke få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Se:
barnehageloven § 19 a Rett til spesialpedagogisk hjelp
opplæringslova § 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste
forskrift til opplæringslova, kapittel 5 Klage på vurdering

Lov

Barnehageloven
Opplæringslova

Forskrift

Forskrift til opplæringslova

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Barn/elever under 15 år henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole/helsestasjon. Unge over 15 år kan ta initiativ til henvisning selv, eventuelt i samarbeid med skolen.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp med henvisningen.

Søknadsfrist

Henvisninger behandles fortløpende.

Saksbehandling

Uttalelsen fra PPT er et ledd i saksforberedelsen før det fattes vedtak om spesialundervisning mv.

Saksbehandlingstid

Forespørsler om henvisning behandles fortløpende.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

 • Navn: PP-rådgivning i Salangen, Dyrøy og Lavangen
 • Leder: Eriksen, Harriet
 • Telefon: 77 17 28 00
 • Epost ppt@salangen.kommune.no
 • Postadresse: Strandveien 89350 SJØVEGAN
 • Besøksadresse: Strandveien 89350 SJØVEGAN

Andre opplysninger

Gyldig til

30.12.2017

Sist oppdatert

08.09.2017 00:06