Gravide rusmiddelmisbrukere - bruk av tvang

Generelt

Beskrivelse

En gravid rusmiddelavhengig kan holdes tilbake uten eget samtykke i institusjon som er utpekt av regionalt helseforetak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker treffer vedtak om tvungen tilbakeholdelse etter forslag fra kommunen. Pårørende kan kreve at kommunen vurderer om den skal fremme sak for fylkesnemnda om bruk av tvang. Formålet er å hindre eller begrense sannsynligheten for at barnet blir født med skade. Under oppholdet skal det legges vekt på at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp mot rusmiddelbruket slik at hun kan bli i stand til å ta vare på barnet.

Kategorier

 • Omsorg, trygd, sosialtjeneste
 • Helse

Målgruppe

 • Gravide rusmiddelavhengige
 • Hennes pårørende

Kriterier/Vilkår

 • Den gravides rusmiddelbruk må være av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet blir født med skade som følge av rusbruket
 • Hjelpetiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (for eksempel støttekontakt, råd og veiledning, poliklinisk behandling eller frivillig institusjonsopphold) er ikke tilstrekkelig

Pris for tjenesten

Institusjonsopphold for gravid rusmiddelavhengig er som regel en del av spesialisthelsetjenesten og er da gratis for pasienten og for kommunen.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
helsenorge.no - bruk av tvang

Samarbeidspartnere

 • Spesialisthelsetjenesten ved regionalt helseforetak
 • Helse- og omsorgstjenesten
 • Fastlegen
 • Barnevernstjenesten

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se spesielt
helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10 - Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige
spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a De regionale helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenester

Lov

Helse- og omsorgstjenesteloven
Spesialisthelsetjenesteloven

Forskrift

Forskrift om rettigheter og tvang i rusinstitusjon

Retningslinje

Barnevernet og taushetsplikten ... (rundskriv)
Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger
Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer

Praktiske opplysninger

Klagemulighet

Vedtak i fylkesnemnda om å tilbakeholde gravid rusmiddelavhengig kan ikke påklages, men kan bringes inn for tingretten i første instans, både av den gravide kvinnen og av kommunen. Et såkalt hastevedtak (midlertidig vedtak) skal sendes fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker innen to uker.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

 • Navn: Helseavdeling
 • Leder: Lars A. Nesje
 • Telefon: 77172065
 • Postadresse: Postboks 779355 SJØVEGAN
 • Besøksadresse: 9350 SJØVEGAN

Andre opplysninger

Gyldig til

30.12.2017

Sist oppdatert

06.01.2017 08:03