Teknisk avdeling

Teknisk avdeling ligger i Troms Kraft-bygget på Strandveien.

Teknisk avdeling vedlikeholdsavdelingen er lokalisert til ”Isis-bygget” på Strandveien.

 

Saksbehandling

Avdelingen har ansvar for saksbehandling etter Plan og Bygningsloven med tilhørende forskrifter
-Byggesaker
-Kommuneplanlegging
-Arealplan
-Reguleringsplaner
-Bebyggelsesplaner
-Kystsoneplan
-Ekspropriasjonssaker
-Fradelingssaker
-Tilknytning til offentlig vann/avløpsanlegg
-Søknad om utslippstillatelse (forurensningsloven)
-Forebyggingssaker (elv og vassdrag)


 

Andre tjenester

-Brann - og feiervesen


Drift-og vedlikehold

 
Har ansvar for drift og vedlikehold av
-Alle kommunale bygninger
-Kommunalt vannverk
-Kommunalt avløpsanlegg
-Kommunale veger

Vaktberedskap ved komm. bygn./anlegg, vann-avløp og veier

 
 
Teknisk sjef Telefon, adresse
Kontaktinformasjon teknisk avdeling
Reidar Berg 771 72120 (fra mandag 15. august 2011)
Avdelingsingeniører  
Gunnar Gunnarsen 771 72122 (se også interkommunalt samarbeid om kart/oppmåling)
Tor J. Jensen 771 72121
   
Resepsjon: 771 72125
Telefax: 771 72168
Besøksadr.:

Troms Kraftbygget, Strandveien 41, 9350 Sjøvegan

Postadr.: Strandveien 41, 9350 Sjøvegan
Åpningstid: Mand. - fred. kl. 08.00 - 15.00