Språkkommunen Salangen - felles strategi i barnehage og skole

(Bilder fra presentasjon av språkkommunesatsing for skoleregionen vår) 

Hva er en språkkommune? ( aktører: arbeidsgruppe, utviklingsgruppe, ressurspersoner, alle ansatte)

En kommune som har felles løft og strategi  i barnehage og skole for å forbedre barns språk, lesing  og skriveferdigheter. I  språkkommuner er det ansatt ressurspersoner som skal være veiledere og støttespillere i arbeidet med gjennomføring av kommunens strategiplan.

Hva er en strategiplan?

Salangen skole og Vasshaug barnehage har laget en felles strategi som de har kalt "Språkreisen for barn i alderen 0 -16 år"

Beskriver veien for å nå målene som er satt og hvilke innsatsområder som er prioritert. Gjennom kompetanseløft ved bruk av e kursene "språkløyper" skal de ansatte lære seg nye metoder i arbeidet med lesing språk , lesing og skriving.

Barnehagen og skolen har felles strategi men egne tiltaksplaner.

I strategigruppa: 

Annie Teigland,barnehagelærer og leder

Liz Karina Heggelund , enhetsleder

Veronica Johanssen, styrer

Lars Georg Nordhus, rektor

Eva Gartland Hoff, ressurslærer

Harriet Eriksen. leder PPT

MÅL:  På sikt å styrke alle barns og elevers språk og leseferdigheter. 

Strategiens målgruppe er alle barn og elever, men med et særlig fokus på

 • barn og elever med språkvansker
 • elever med lese og skrivevansker
 • gutter
 • minoritetsspråklige barn og elever
 •  høyt presterende elever
 • Tiltak: Kompetanseløft gjennom Språkløype   - Hva er Språkløyper?
 • barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling
 • systematiske kompetanseutviklingspakker, øktene varer fra 45 til 60 min
 • kunnskap, verktøy, trygghet i arbeidet med barns språk
 • kjennskap til gode arbeidsformer for språkutvikling i hverdagen
 • kjenne igjen språkvansker
 • fagtekster, filmer, forelesninger, refleksjonsspørsmål og oppgaver til mellomarbeid

Nyttig lesing for alle ansatte og foreldre: Følg Facebook: Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving for tips og ideer og les mer om pakkene og se filmene på  på  www.sprakloyper.uis.no, som er åpent for alle.

Til nedlasting: