Høring: Søknad om bredbåndsutbygging 2017

  • Skårvika - Bekkebotn
  • Løksebotn - Rørbakken

 

Interesserte parter får med dette høve til å gi innspill til kommunen før søknaden leveres. bredband.jpg

For nærmere informasjon, kontakt: postmottak@salangen.kommune.no

Innspill gjøres ved å fylle ut skjemaet under. Frist for innspill: 28. april 2017.

 

Om tilskuddsordningen fra Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet)

  • Den offentlege stønadsordninga skal finansiere breibandsutbygging i område der dei kommersielle aktørane ikkje finn det lønsamt å byggje ut breiband.
  • Tilskotsordninga blir forvalta av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i samspel med fylkeskommunane. Ordninga er godkjend av EFTA sitt overvakingsorgan (ESA) basert på retningslinene til EU-kommisjonen for statleg stønad til breibandsutbygging.

Kriteriene Nkom legger til grunn for vurdering av søknaden er:

Det er seks evalueringskriterium for tildeling av breibandsstønad:

  • Talet på nye husstandar som får eit breibandstilbod
  • Kostnadseffektivitet
  • Lokal medfinansiering
  • Plan for bærekraftig drift
  • Betring av eksisterande breibandstilbod
  • Kva dette har å seie for lokal samfunnsutvikling