Den som skal foreta skjenking av alkoholholdig drikk på serveringsteder må ha skjenkebevilling.

Bevilling kan innvilges for skjenking av alkoholholdig drikk under 22 %, skjenking av brennevin og uteservering.

Skjenkebevilling kan gis for inntil 4 år, men bevillingen opphører senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre har tiltrådt. Ønsker søker forlengelse av tidligere gitt bevillinger må det søkes om fornyelse av gjeldende bevilling inn forannevnte frist. Kommunen har anledning til å stille vilkår for innvilgelse av skjenkebevillingssøknaden, f.eks. krav om vakthold.

Salg – /skjenking av alkoholholdig drikk er regulert i alkoholloven av 02. juni 1989 nr 27 og i
hefte IS-12/2005 ” Om endringer i alkoholloven og tilhørende forskrifter”.

Søknaden avgjøres av kommunestyret/formannskapet basert på formannskapets-/rådmannens innstilling

 

Detaljer om skjenkebevillinger for faste serveringssteder
Målgruppe Alle serveringssteder som vil skjenke alkoholholdig drikk, må ha skjenkebevilling. Bevillingen skal tildeles ”den for hvis regning virksomheten drives”, dvs. den juridiske enhet som har den direkte økonomiske interessen i og ansvaret for skjenkingen av alkohol. Ofte er dette et dette et aksjeselskap.
Kriterier
Innvilgelse av skjenkebevilling forutsetter at søker har serveringsbevilling Alkoholloven stiller bestemte krav til styrer, stedfortreder, bevillingshaver og visse andre personers vandel, jf alkoholloven kap.1. Styrer og stedfortreder for bevillingen må være fylt 20 år, ha nødvendig tilknytning til virksomheten og ha avlagt prøve i alkoholloven (skjenkeprøven).
Lover og regelverk
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. 02. juni 1989 nr 27 samt endringer i lov/forskrift:
http://www.lovdata.no/all/nl-19890602-027.html
http://www.shdir.no/loverogregler/rundskriv/
Hefte : ”Om endringer i alkoholloven og tilhørende
forskrifter ”IS-12/2005
Søknad sendes til
Søknadskjema både fylles ut og sendes inn elektronisk på linken under. Skjemaet inneholder bl a krav om at bestemte vedlegg skal følge søknaden. Dette sendes også inn elektronisk i samme skjema. Ved spørsmål om vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. NB! Dersom vedlegg mangler, risikerer man at søknaden returneres. Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til Servicetorget på telefon 77 17 20 03.
Søknadsfrist
Ingen. Dersom et skjenkested ønsker at den eksisterende skjenkebevillingen skal bli fornyet uten skjenkestopp, må bevillingsinnehaveren søke kommunen i god tid før den utløper. Søker har selv ansvar for at man til enhver tid har gyldig bevilling for skjenkestedet.
Søknadsbehandling
Søknaden behandles av kommunestyret-/formannskapet basert på formannskapets- /rådmannens innstilling.
Saksbehandlingstid
Saksbehanlingstiden avhenger bl a av når kommunen mottar høringsutalelser fra ulike off. instanser, arbeidsmengden i kommunen og når kommunestyre-/formannskap har møte. 4 - 8 ukers behandlingstid er normalt.
Klagemuligheter
Eventuell klage sendes Salangen kommune.
Pris for tjenesten
Skjenkebevillingen er gratis, men kommunen krever et årlig bevillingsgebyr beregnet etter antall liter skjenket alkohol fordelt etter gruppe.
Ansvarlig avdeling
Administrasjonssjefen
Kontakt oss Salangen kommune, Postboks 77, 9355 SJØVEGAN.
Opplysningstjenesten : tlf. 77 17 20 03
Saksbehandler: tlf. 77 17 20 03
Internett : http://www.salangen.kommune.no/
E-post: postmottak@salangen.kommune.no

Dokumenter

KF 123/423

Søknadsskjema for skjenkebevilling