Salgsbevilling kan gis for inntil 4 år, men bevillingen opphører senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre har tiltrådt.
 

DETALJER

DETALJER OM SALGSBEVILLINGER
Målgruppe
Alle som vil selge alkoholholdig drikk opptil 4,7 %, må ha salgsbevilling. Bevillingen skal tildeles 'den for hvis regning virksomheten drives', dvs. den juridiske enhet som har den direkte økonomiske interessen i og ansvaret for salget av alkohol. Ofte er dette et aksjeselskap.
Pris for tjenesten

Salgsbevillingen er gratis, men kommunen krever et årlig bevillingsgebyr beregnet etter antall liter solgt alkohol, fordelt etter gruppe. Gebyret er hjemlet i alkohollovens § 6-9. Størrelsen på gebyret fastlegges av departementet.
Kriterier

Alkohollovens kap. 1 stiller krav til styrer, stedfortreder, bevillingshaver og visse andre mht. vandel. Styrer og stedfortreder for bevillingen må være fylt 20 år, ha nødvendig tilknytning til virksomheten og ha bestått prøve i alkoholloven (salgsprøven), jf Kunnskapsprøve om alkoholloven for salgsbevilling (Se eget avsnitt for kunnskapsprøven).
Lover og regelverk


Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. 02. juni 1989 nr 27 samt endringer i lov/forskrift
http://www.lovdata.no/all/nl-19890602-027.html
http://www.shdir.no/loverogregler/rundskriv/
Hefte : ”Om endringer i alkoholloven og tilhørende forskrifter ”
IS-12/2005
Søknadsfrist

Ingen. Dersom et salgssted ønsker at eksisterende salgsbevilling skal bli fornyet uten først å måtte stanse salget av alkohol, må bevillingshaver søke kommunen i god tid før bevillingen utløper. Bevillingshaverne vil bli varslet av kommunen om at de må søke på ny i god tid før salgsbevillingen utløper.
Søknad sendes til

Søknadskjema fylles ut og sendes inn elektronisk på link nederst på denne siden. Skjemaet inneholder bl a krav om at bestemte vedlegg skal følge søknaden. Vedlegg kan sendes inn i samme skjema. NB! Dersom vedlegg mangler, risikerer man at søknaden returneres. Ta kontakt med saksbehandler på 77 17 20 07 ved spørsmål om vedlegg. Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til servicetorget på telefon 77 17 20 03.
Søknadsbehandling
Søknaden avgjøres av kommunestyre-/formannskap basert på formannskapets-/rådmannens innstilling
Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden avhenger bl a av når kommunen mottar høringsuttalelser fra ulike off. instanser, kommunens arbeidsmengde og når kommunestyret-/formannskapet har møte. 4-8 ukers behandlingstid er normalt.
Klagemuligheter

Eventuell klage sendes Salangen kommune.
Kontakt oss
Salangen kommune, Postboks 77, 9355 SJØVEGAN.
Opplysningstjenesten : tlf. 77 17 20 03
Saksbehandler: tlf. 77 17 20 03
Internett : http://www.salangen.kommune.no/
E-post: postmottak@salangen.kommune.no
Dokumenter
KF 124
Du kan printe dette ut om du ønsker. Bruk utskriftssymbolet når du har klikket deg inn på skjemaet.