Salangen får 3,1 millioner!

Totalt er det 12,2 millioner som nå blir refundert de nevnte kommunene. Politikkområdet "Enslige mindreårige asylsøkere" ligger politisk på stortinget under kommunal- og forvaltningskomiteen. Helge Andre Njåstad (FrP) og Frank Jenssen (H) har gleden av å «lekke» denne glade nyheten til de berørte kommunene.

Kommentarer frå de to stortingsrepresentantene:

 

  • For oss framstår det urettferdig at desse kommunane skulle tape økonomisk på ein veldig kort tidsfrist (frå november til 1. desember) i vinter for å krevje refusjon frå staten. Derfor er me glad for at H / FrP regjeringa no i revidert fann ei løysing slik at kommunen likevel ikkje lir nokre tap. Dermed får kommunen ei betre økonomisk situasjon i 2014 noko som er positivt.
  • Det er viktig for H / FrP regjeringa å legge til rette for ein politikk som sikrar at einslege mindreårige asylsøkarar blir busett i kommunane. Me har difor i 2014 auka tilskottet med  54000 kr pr år. En stadig økende andel av EMA som bosettes får et barneverntiltak, og utløser dermed refusjon. Mens 20% fikk barnevernstiltak i 2010 fikk 100% slikt tilbud i 2013.  Utgiftsøkningen har gjort det nødvendig å sikre økonomisk kontroll. Refusjonen er derfor redusert  i 2014 fra 100% til 80% utover egenandel for barnevernstiltak for EMA. Den rød grønne regjering foreslå også egenandel i sitt forslag til statsbudsjett.
  • Me vil takke alle kommunar som bidrar positivt med busetting og vonar at denne avgjerda er med å oppretthalde den positive haldninga i desse kommunane.