Salangen får 5 millioner i bredbåndsmidler

Kun Salangen fikk

I år fikk Nkom inn 172 søknader fra kommuner i 18 fylker. Søknadene ble først rangert av fylkeskommunene, og etter endelig behandling hos nkom-logo.pngNkom, ble 32 søknader innvilget. I Troms ble det totalt søkt om 34,5 mill, og Salangen kommune var altså eneste søknad i Troms som ble innvilget.

– Totalt har utbyggingen i denne omgangen ei kostnadsramme på mellom åtte og ni millioner kroner. Denne utbygginga gjelder Øvre Salangen og Salangsverket. Søknaden er et resultat av et samarbeid mellom kommunen, næringslivsaktører og Bredbåndsfylket Troms. Men jeg er opptatt av at vi strekker oss så langt som mulig med disse midlene. Jeg er også villig til å legge inn noe mer i den kommunale egenandelen. Vi må få maksimalt ut av dette, sier han. – Vi har allerede lagt fiber til Arena Elvenes. Her gjenstår det en utbygging ut til husstandene, fortsetter Skuggedal.

 

- Salangen kommune ser årets tildeling som steg 1 i arbeidet for å gi hele kommunen tilgang til bredbånd, jfr kommunestyrets vedtak om utbygging i hele kommunen, sier Frode Skuggedal. Salangen kommune planlegger å levere ny søknad for 2016, for å få dekket opp resterende del av kommunen. 
Administrasjonen tar nå tak i årets tildeling fra NKOM og vil nå foreta detaljplanlegging av utbyggingen samarbeid med Bredbåndsfylket Troms.

Fakta fra Nkom

Les flere detaljer fra tildelingen på nkom.no

Til sammen ble det søkt om 645 millioner kroner i støtte, og de 110 millionene Nkom i år har til rådighet gir om lag 9. 900 husstander ny eller forbedret bredbåndsdekning. Gjennomsnittlig tilskudd for hver ny bredbåndstilknytning er omkring 11.000 kroner.

I 2014 hadde Nkom 160 millioner kroner til disposisjon og da fikk omkring 10.800 nye husstander bredbånd med et gjennomsnittlig tilskudd på 14. 700 kroner per tilknytning.

Det er stor spredning mellom fylkene når det gjelder antall søknader og beløp. Søknadsbeløpene varierer fra 100. 000 kroner til 25 millioner i de enkelte prosjektene.