SABE består av tre avdelinger, to pleieavdelinger, Solstua med 10 beboerplasser, Karenstua med 8 beboerplasser, og en avdeling for senil demente Blåklokka med 10 plasser.

Tildeling av plass på sykehjemmet foretas i Omsorgsteamet (les mer på startsiden for Pleie- og omsorg) som avholdes annenhver torsdag. Tildelingen skjer på bakgrunn av pleie og omsorgsbehov. Omsorgsteamet består av: Pleie og omsorgssjef, avdelingsleder SABE, avdelingsleder hjemmetjenesten, kommunelege I, avdelingsleder PU, psykiatritjenesten, sosialkontoret og fysioterapeut.

Det kan søkes om tre ulike typer institusjonsplasser:

-Langtidsopphold (fast plass):

For de som søker om et permanent opphold på sykehjemmet. For langtidsopphold trekkes vederlag for opphold i institusjon, som regnes ut fra inntekt.

Klikk her for å laste ned søknadsskjema for pleie-og omsorgstjenester

 

Les mer på Lovdata.no:

Korttidsopphold:

For de som søker om et kortere opphold på sykehjemmet, med siktemål utskrivning til hjemmet eller eventuelt overføring til fast plass. Vederlag her fastsettes av staten, og er for tiden kr. 121,-pr døgn.

Les mer om betaling for kortidsopphold på Departementets nettsider:
Betaling for korttidsopphold

Avlastningsopphold:

For pårørende som er i behov av avlastning fra sine pleietrengende i familien. Avlastningsopphold er gratis.

Søknadskjema:

  • Du får søknadsskjema ved å henvende deg til: Resultatenhet for pleie og Omsorg, SABE, 9350 SJØVEGAN, tlf. 77 17 20 82. Søknaden sendes også samme adresse.
  • Gå hit for å laste ned søknadsskjema

Kontaktinformasjon:

  • SABE tlf: 771 72090 (hele døgnet)
  • Mobil nr : 99152845

 

Samhandlingstelefon Salangen kommune for å melde pasienter fra sykehusene:

  • Hjemmetjenesten: 46854750
  • Sykehjem: 99152845