Renovasjonsordning i Salangen fra 01.01.2017

Hvem skal betale renovasjonsavgift

Samtlige gebyrenheter i kommunen skal betale avgift. Gebyrenheter regnes som følger:

 • Eneboliger.
 • Hver enkelt seksjonert del av bolig.
 • I bygninger som ikke er seksjonert vil hver boenhet med eget kjøkken regnes som egen gebyrenhet (leilighet med eget kjøkken regnes som en gebyrenhet).
 • To hybler med felles kjøkken regnes som en gebyrenhet (ved kun en hybel i bolig så betales ikke eget renovasjonsgebyr).
 • Fritidsboliger/hytter.

Renovasjonsavgift er den samme for hver enhet uansett størrelse. Unntaket er fritidsboliger/hytter som betaler egen avgift.

 

Hva betaler hver enhet for

Renovasjonsavgift dekker følgende avfallsfraksjoner:

 • Vanlig husholdningsavfall (restavfall, plastavfall, papir- og metallavfall).
 • Grovavfall som leveres på miljøstasjon på Salangsverket.
 • Farlig avfall. Hver enhet kan levere 1.000 kg gratis pr. år ved miljøstasjon.

 

Hva må man betale ekstra for

Følgende avfallsfraksjoner må man betale ekstra for:

 • Rivingsavfall (f.eks. gipsplater, takpapp, isolasjon og trevirke).
 • Farlig avfall ut over de 1.000 kg som kan leveres gratis ved miljøstasjon.

 

Eventuelt fritak fra renovasjonsavgift

I spesielle tilfeller vil det være mulig å søke om redusert avgift, eventuelt avgiftsfritak. Dette gjelder for følgende tilfeller:

 • Boliger som er fraflyttet men registrert som bolig i matrikkelen kan søke om hytterenovasjon, eventuelt om fritak fra renovasjonsavgift.
 • Hytter/fritidseiendommer der renovasjonsgebyr vil oppfattes som urimelig kan søke om fritak fra renovasjonsavgift.

Søknader sendes Salangen kommune ved Teknisk avdeling for behandling.

Ved spørsmål relatert til renovasjonsordning, kontakt Teknisk avdeling.

 

Med vennlig hilsen

Reidar Berg

teknisk sjef, Salangen kommune