Seksjon for rehabilitering under Helseavdelingen består av:

 

Rehabiliteringskoordinator

Er adresse for tilmelding av brukere med sammensatte behov og behov for habilitering eller rehabilitering. Rehabiliteringskoordinator har ansvar for å ta initiativ til samarbeid med aktuelle instanser. Målet er at brukeren av de ulike tjenestene får et samordnet og helhetlig tilbud.

Rehabiliteringskoordinator :

 • Anne Vestermo Nesje 92031528

Individuell plan. 

Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan i samsvar med bestemmelsene i kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernlov. En individuell plan gir ingen utvidet rett til tjenester, men kan være nyttig for å få et helhetlig tjenestetilbud. Hvis man ha behov for tjenester for andre, for eksempel skole og NAV skal kommunens helse- og sosialtjeneste samarbeide med disse. 
Brosjyren ang. individuell plan kan lastes ned som pdf-fil på følgende adresse: 

Les mer om denne tjenesten, lover, forskrifter mv.

Ergoterapitjenesten i Salangen kommune

Ergoterapeut/ rehabiliteringskoordinator: Anne Vestermo Nesje 92031528

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegging av hvilke aktiviteter er viktig for den enkelte å mestre. Vurdering av aktivitet, personens funksjon og betingelser i miljøet.
 • Tilpassing av aktiviteter; arbeidsvaner og -teknikker, etc.
 • Kompensering for tapt funksjon; utprøving og tilpassing av tekniske hjelpemidler
 • Råd og veiledning i forhold til boligendringer ifbm funksjonshemming.
 • Arbeidsplasstilrettelegging, funksjonsvurdering.
 • kommunens kontaktperson for Hjelpemiddelsentralen

Fysioterapitjenesten i Salangen kommune. 

Arbeidsoppgaver:

 • Diagnostisering og behandling
 • Forebyggende; helsestasjon , skolehelsetjeneste,vurdering av arbeidsplasser etc
 • Habilitering/rehabilitering
 • Hjemmebehandling og sykehjem

Ventetid på behandling vil variere mye etter pågang, type behandling og prioritering av andre arbeidsoppgaver. Ved akutte behov vil ventetiden være max 2- 3 uker. 

Lokaler: 2. etg Helsesenteret  

Åpningstid: mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30 ( 15.00 ; sommertid fra 01.04 – 01.10)

Fysioterapi kontaktpersoner:

 • Paula Ryeng, 92046283
 • Marie Solseth, 92043885

Psykiatritjenesten

Åpningstid:  Alle hverdager mellom kl 08.00- 15.00.

Psykiatritjenesten har ansvar for oppfølging av personer i Salangen kommune som har psykiske lidelser  og/ eller rusmisbruk og som trenger hjelp i forhold til dette. I samarbeid med helsestasjonen har vi også et ansvar for forebyggende arbeid for barn og unge i kommunen.

 

Arbeidsoppgaver: 

Psykiatritjenesten bistår med støttesamtaler, veiledning og råd ved samtaler ved helsesenteret eller ved hjemmebesøk.

 • Vi er også behjelpelig med sosial trening og  boveiledning.
 • Oppfølging i forhold til at medikamentell behandling følges som avtalt med lege.
 • Veiledning til støttekontaktene.
 • Koordinerende funksjon der brukeren har behov for sammensatte tjenester.       

                                              

Psykiatritjenesten har kontor og samtalerom i 2. etg ved Sjøvegan helsesenter og er et lavterskeltilbud for innbyggerne i Salangen, der en selv eller pårørende kan ta direkte kontakt med oss. Henvendelser kan også skje skriftlig eller muntlig fra lege, helsesøster, NAV eller andre faggrupper i kommunen. Alle henvendelser fra andre vil bli vurdert av tjenesten i henhold til lov om helsetjenester og det vil bli tatt direkte kontakt med søkeren. Der søker selv tar kontakt vil det bli gjort avtaler i forhold til videre oppfølging framover. Ved alle henvendelser vil det bli gjort individuelle vurderinger  og  tjenesten er gratis.

 

Kontaktperson: 

 • Ingeborg Sagerup 41032007