Presisering om ny forskrift for vann og avløp

Bakgrunnen for omlegging av forskriften er at kommunen har erkjent at elementer i den gamle ordningen slo veldig uheldig ut for flere abonnenter. Kommunen er opptatt av at den nye ordningen skal følge lovens krav og at den oppleves som rettferdig for abonnentene. Prinsippet som i hovedsak følges, er at vannet er like mye verdt for alle. Derfor er både abonnementsgebyr og forbruksgebyr lik, uavhengig om man abonnerer som næring eller privat. Dette kan leses i tabellen nedenfor.

Utdrag av gebyr for vann for 2017

Abonnementsgebyr, næring og bolig

Kr 2506,67

Forbruksgebyr pr m2 bruksareal (stipulert), næring og bolig

Kr 10,96

Forbruksgebyr pr m3 (faktisk), næring og bolig

Kr 8,43

 

 

 

Det er et ufravikelig krav om at alle som driver næring skal installere vannmåler, all den tid næringseiendommer og offentlige virksomheter betaler forbruksgebyr etter faktisk forbruk (ref forskriftens §6, avsnitt om forbruksgebyr). Derfor vil også kommunens egne bygg gebyrfastsettes etter faktisk forbruk. Vi oppfordrer alle private abonnenter til å vurdere om et forbruksgebyr basert på stipulert eller faktisk forbruk vil være mest gunstig (valgfritt).

Kommunen har registrert at enkelte abonnenter har benyttet seg av sin klagerett i forhold til de gebyrene som nå gjelder. Det vil i denne klageprosessen ses nærmere på om den nye forskriften har gitt urimelige utslag. Vi vil bruke den tiden som er nødvendig på dette. Kommunen oppfordrer til å benytte seg av klageretten på vanlig måte ved mistanke om feil eller urimelig fastsetting av gebyr.


Frode Skuggedal
administrasjonssjef