Politiet informerer

Informasjonen her distribueres primært til viltnemnden i kommunene.

Informasjon fra Midtre Hålogaland politidistrikt, Salangen lensmannskontor:

Motorferdselsloven § 4 c åpner for nødvendig- person og godstransport i jordbruksnæringen. Bestemmelsen er begrunnet ut fra at det skal være mulig å drive jordbruksnæring på en rasjonell måte, men adgangen til lovlig kjøring er begrenset i forholdet til at kjøringen må være ”nødvendig”.

 

Sentralt er det presisert at motorferdselsloven er ment å forstås slik at sanking og tilsyn av sau ved bruk av motorkjøretøy ikke er å anse som nødvendig kjøring og dermed ikke tillatt etter motorferdselsloven. Når det kommer til frakt av letemannskaper og utstyr til det sentrale utmarksbeiteområde, har direktoratet for naturforvaltning presisert dette: ”Direktoratet antar at frakt av letemannskaper og utstyr fram til det sentrale beiteområdet ikke faller inn under det man betegner som sauesanking, slik at det vil være anledning til å benytte motorkjøretøy til slik person og godstransport, såfremt det er nødvendig”. Dette skal etter søknad til kommunen godkjennes med egen dispensasjon opp mot en slik kjøring i utmark (skal vurderes strengt opp mot nødvendighet). Men det har ikke gitt noe generell åpning for å transportere folk inn i beiteområdene med motorkjøretøy, jfr det ovennevnte.

 

I utgangspunktet forutsettes det at nødvendig personell til sauesanking og tilsyn tar seg frem til beiteområdene til fots, eventuelt at man starter sanking fra nærmeste skogsbilsvei eller annen vei der motorferdselslovens regler ikke gjelder.

 

Når det kommer til bruk av ATV eller snøskuter i utmark for å lete eller søke etter syke eller skadde dyr, så er ikke dette tillatt. Men når det kommer til spørsmålet om bruk av ATV eller snøskuter til uttransport av syke eller skadde sauer, samt uttransport av døde dyr som mistenkes drept av rovdyr, er ikke dette kjøring som kommunen kan gi tillatelse til eller dispensasjon etter nasjonal forskrift § 6, men spørsmål om hvorvidt dette er nødvendig kjøring, jfr § 4 c og således direkte tillatt med hjemmel i loven.

 

Bruk av motorkjøretøy er tillatt i fm transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort. Det er INGEN adgang til motorisert transport av jegere og utstyr ut i jaktterrenget, eller under utøvelse av jakt. Dersom det er behov for transport av annet enn jaktutbytte, må det søkes tillatelse. Det vil midlertidig være adgang til samtidig transport av jegere og utstyr dersom turen likevel er nødvendig for å kunne transportere jaktutbytte. Det jfr Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4, jfr Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 2, 1. ledd bokstav b, samt rundskriv T-1/96, punkt 7.2.1

Motorferdselsloven gjelder (utgangspunktet er total forbud mot bruk av motorisert kjøretøy i utmark), og spesielt bruk av ATV i utmark (barmarkskjøring) vurderes strengt.