Last ned søknadsskjema om pleie-og omsorgstjenester her

Lovhjemmel

 
Yter tjenester som omfatter lovpålagte oppgaver etter Lov om Sosiale Tjenester og Lov om helsetjenesten i kommunen.

Les mer om tjenesten på Lovdata.no:
 
 

Målsetting

 

Pleie og omsorg skal yte tjenester slik at funksjonshemmede og pleie- og omsorgstrengende kan bo lengst mulig i sine private boliger. De som har et pleie og omsorgsbehov som ikke kan imøtekommes i brukerens private bolig får tilbud om et verdig liv i institusjon.
 

Organisering

Pleie og omsorgstjenesten ledes av en pleie - og omsorgsleder i 100% stilling, sammen med assisterende pleie- og omsorgsleder i 50 % stilling, og en fullmektig i 75% stilling.
Består av to avdelinger med egen avdelingsleder. Pleie og omsorg har ca. 60 ansatte.
 
De to avdelingene er:
  • Salangen Bo og Eldresenter, institusjon/sykehjem
  • Hjemmetjenesten med hjemmesykepleie og hjemmehjelp/praktisk bistand.
 
  • Salangen Bo og Eldresenter: Tilbyr langtidsopphold, kortidsopphold og avlastningsopphold.
  • Hjemmetjenesten: Tilbyr sykepleie i hjemmet i form av pleie og omsorg, tilsyn, pleie og omsorg for døende, rehabilitering, behandling, forebyggende helsearbeid og praktisk bistand.
  • Tjenesten for mennesker med psykisk utviklingshemming: består av botilbud som omfatter pleie og omsorg, praktisk bistand, habilitering og rehabilitering.
 

Omsorgsteamet (inntaksmøter):

 

Tid: Ca Annenhver torsdag kl. 09.00- 11.15

Omsorgsteamet i Salangen kommune ledes av pleie- og omsorgssjef, og er et tverrfaglig forum som består av pleie- og omsorgssjef, kommuneoverlege, rehabiliteringskoordinator og leder av miljøtjenesten, samt saksbehandler. Alle søknader om pleie- og omsorgstjenester blir behandlet her. Etter tverrfaglig vurdering av søknad om tjeneste blir det fattet enkeltvedtak om for eksempel hjemmesykepleie, sykehjemsplass etc.

Klager  behandles i omsorgsteamet  som ved opprettholdelse av vedtak etter sosialtjenesteloven fremlegger saken direkte for  Fylkesmannen for endelig  avgjørelse.

Klager etter kommunehelsetjenesteloven  behandles også først på nytt i omsorgsteamet som ved opprettholdelse av vedtak sender klagen videre til Klientutvalget ( folkevalgt organ med 5 medlemmer) i Salangen kommune. Dersom klientutvalget opprettholder hele eller deler av vedtaket, sendes klagen videre  til Helsetilsynet i fylket for endelig avgjørelse.”

Last ned søknadsskjema:

 

Tjenester (klikk på tjenestene for å lese detaljert om lover, forskrifter mm.)

 

Aktuelle lenker til andre nettsteder:

 

 

PLEIE OG OMSORGSAVDELINGEN KAN NÅS PÅ FLG. TELEFONER I HELGEN 4.-5. OKTOBER 2014:

  • 771-72090, vaktrom Solstua
  • 991-52845, ambulerende nattevakt
  • 975-66957, bakvakt
Kontaktinformasjon
Tittel Informasjon
Pleie og omsorgssjef
 
Ellen J. Bertheussen
77 17 20 81
Samhandlingstelefon Salangen kommune for å melde pasienter fra sykehusene  
  • Hjemmetjenesten:  46854750
  • Sykehjem:  99152845
   
Ass. PO- sjef
 
Astrid Enoksen
77 17 20 95
Kontorfullmektiger
 
Tor Ragnar Ovesen
77 17 20 82
Fax
77 17 21 69
SABE hele døgnet 77 17 20 90
Besøks- og postadr.:
Resultatenhet for pleie og omsorg, SABE, 9350 Sjøvegan