SABE

SABE (Salangen bo-og eldresenter)

Salangen bo - og eldresenter består av 2 avdelinger med 10 langtidsplasser på hver. En somatisk ( Solstua) og en demensavdeling ( Blåklokka). 
I tillegg en korttidsavdeling/avlastningsavdeling med 2 plasser og et dagsenter for demente med inntil 8 plasser.

For  korttids - og langtidsopphold betales det vederlag ihht "Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester" - link.
Avlastningsopphold/avlastningstiltak i institusjon er gratis.

Fra 01.07.2017 er kommunen forpliktet til å lage en kommunal forskrift for sykehjemsplass, som skal innholde kriterier for langtidsopphold i sykehjem.
Langtidsopphold i sykehjem kan som hovedregel bare gis hvis alle andre tiltak og tjenester er prøv ut og ikke har ført til forsvarlige og nødvendige tjenester.

Last ned "Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem og heldøgns pleie-og omsorgstjenester" vedtatt 12.06.17

Les mer på Lovdata.no:

 

Søknadskjema:

  • Du får søknadsskjema ved å henvende deg til: Resultatenhet for pleie og Omsorg, SABE, 9350 SJØVEGAN, tlf. 77 17 20 82. Søknaden sendes også samme adresse.
  • Gå hit for å laste ned søknadsskjema

Hjemmetjenesten

Holder til i kjeller på SABE sammen med administrasjonen.
Kontortid: 08.00 til 15.00 mandager og torsdager.
Yter tjenester etter HOL § 3- 2 a) og b), dvs. helsehjelp i hjemmet og personlig assistanse, herunder praktisk bistand.
Alle tjenester under hjemmetjenesten må søkes om på" Søknadskjema pleie og omsorg"- link

Helsehjelp i hjemmet

Det betales ikke egenandel for helsehjelp i hjemmet eller hjelp til personlig pleie og stell.

Praktisk bistand/hjemmehjelp

For praktisk bistand betales det egenandel i henhold til kommunestyrevedtak.

Betalingstak:

(Familiens samlede inntekt)

Kr

Nye priser fra 01.01.2017:

kr

Max antall timer med times betaling pr. mnd, før fast abonnementspris gjelder

0- 2G**:           -  185 152 

  190,-/ mnd *

Uansett antall timer

2- 3G: 185 152  - 277 728

  680,-/ mnd

Over 3,4 t / mnd

3 -4G: 277 728  - 370 304

1060,-/ mnd

Over 5,3 t / mnd

4- 5G: 370 304 -  462 880

1430,-/ mnd

Over 7,1 t / mnd

5G +:  462 880 à

2335,-/ mnd

Over 11,6 t /mnd

Timepris  kr 200,-/t.

* Fastsatt av staten.

** 1 G =  kr 92 576,- ( fra 01.05.2016)

Trygghetsalarmer

Salangen kommune har avtale med Trygghetsentralen/DORO om levering av tjenester.
Leie av trygghetsalarm pr mnd: kr 250,-
Engangsbeløp v/ montering av ny alarm: kr 280,-

Matombringing:

Kan søkes om middagslevering fra kjøkken på SABE.
Priser:
Middag mandag - fredag og søndag: kr  90,-
Middag lørdag kr  55,-

Omsorgsboliger:

Det er 14 omsorgsleiligheter og 4 omsorgshybler på SABE.
Omsorgsleilighetene eies av Salangen boligstiftelse, men leies ut etter søknad og tildeles av  omsorgsteamet. Husleiekontrakt med Salangen boligstiftelse.
Omsorgshyblene eies av Salangen kommune og ligger på Rosestua. Hyblene leies ut etter søknad og tildeles av omsorgsteamet. Kan kjøpe full kost. Vask av rom inkludert i leie.
Leiekontrakt med Salangen kommune.
All helsehjelp i hjemmet og praktisk bistand må ellers søkes om, som i eget hjem.

Hverdagsrehabilitering

Kan gis etter søknad  i et begrenset tidsrom i eget hjem og er i samarbeid med ergoterapeut og fysioterapeut.

Omsorgslønn

Tildeles etter HOL § 3- 6  til de som har særlig tyngende omsorgsarbeid, som er nødvendig på den måten at kommunen ellers har måttet yte det.  Søkes på vanlig søknadsskjema og tildeles etter skjønnmessig vurdering i Omsorgsteamet. Søkes miljøtjenesten.

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Søkes  Miljøtjenesten etter §3-8 HOL.