NAV Salangen

Samordna tilbud

Ved NAV-kontoret i ”Huset mot havet” har du tilgang til alle arbeids- og velferdstjenestene fra NAV-logoett kontor.
NAV-kontoret er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv. Vi har PCer du kan benytte, og på våre sider http://www.nav.no/ finner du mye informasjon og mulighet til å
Registrere deg som arbeidssøker
Lete etter ledige jobber
Logge deg på Din side
Bytte fastlege
Utføre pensjonsberegning med mer.
 

NAV som samfunnsaktør

NAV skal være en samarbeidspartner og pådriver for å inkludere flere i arbeid og aktivitet. Arbeidsgivere, leger, partene i arbeidslivet, brukerorganisasjoner og andre aktører har betydelig kompetanse som er viktig for NAV. På samme måte er våre metoder, verktøy og kunnskap viktig for dem.

God kontakt med arbeidsgiverne er nødvendig dersom vi skal lykkes i å få flere i arbeid og færre på passive stønader.
Arbeidsgivere med rekrutteringsbehov kan registrere ledige stillinger på nav.no eller melde det inn til oss
Vi kan gi råd og veiledning i oppfølgingen av bedriftens ansatte for å motvike sykefravær og utstøting fra arbeidslivet
Vi har et bredt spekter av virkemidler og tiltak for å beholde personer i arbeid eller for å gi innpass i arbeidslivet

Se også www.nav.no/troms
 

Følgende områder er delegert fra kommunen til NAV Salangen:

Det er lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen ( se denne) som danner grunnlag for hvilke sosiale tjenester som skal gis av alle NAV-kontor. Sosialtjenesten gir hjelp til personer som er i en vanskelig livssituasjon. Hjelpen gis i form av råd og veiledning, økonomisk bistand, nødhjelp og hjelp i forbindelse med rusproblematikk. Sosialtjenesten kan tilby samtaler og i samråd med den som søker hjelp, iverksette tiltak og samarbeide med andre hjelpeinstanser. De ansatte har taushetsplikt.

Klikk for informasjon om gjeldsrådgiving, 800GJELD

 

 


Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 86, 9355 Sjøvegan
Telefon: 55 55 33 33
Telefaks: 77 28 52 81
Kontornummer: 1923