Næringsutvikling - innspill

Aktuelle problemstillinger til drøftelse: 

  • Arealbehov og lokalisering for industri og handel
  • Areal for landbruk – definering av kjerneområder og hensynssoner landbruk. Stimuleringstiltak for nydyrkning.
  • Konflikter knyttet til beitebruk (beiterettigheter og gjerdehold)
  • Scooterløyper knyttet til reiseliv
  • Områder for uttak av mineraler (eks. grus og stein).
  • Andre forhold

Les mer i planprogrammet (PDF)