Reglementet for næringsutvalget

ble revidert av kommunestyret i møte 14.01.05 i sak 0003/05. I samme møte ble retningslinjer for kommunalt utviklingsfond vedtatt (også kjent som næringsfond). Spesielt å merke seg her er at det er innført 3 søknadsfrister årlig.
Disse er 1. mars, 1. juni og 15. september.

Salangen kommunes næringsutvalg er opprettet av kommunestyret i møte 29. april 1993, sak nr. 22/93.
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunelovens § 10, nr. 1 om kommunestyrets rett til å etablere faste utvalg for kommunale formål eller avdelinger av kommunal virksomhet som ikke faller inn under særlovgivningen.

Næringsutvalget behandler blant annet søknader om tilskudd fra Kommunalt utviklingsfond.

Reglementet for utvalget er revidert av Salangen kommunestyre i møte 14.01.05 sak 0003/05 og gjelder fortsatt i 2010. Dette kan i sin helhet lastes ned ved å klikke her.

Det overordnede strategidokumentet for næringsarbeidet i Salangen: "Strategier for næringsutvikling i Salangen 2005-2009" kan lastes ned ved å klikke her.

Strategier for næringsutviklingsarbeidet

Kommunestyret vedtok i møte 14.01.05 i sak nr. 0002/05 "Strategier for Næringsutviklingsarbeidet i Salangen 2005 - 2009". Denne ble rullert 2006 i sak 0002/06 i kommunestyremøte 03.02.06.

I møte 6. desember 2005 vedtok Næringsutvalget å sende ut på høring forslag til "Strategier for Næringsutviklingsarbeidet i Salangen Kommune 2005 - 2009", med høringsfrist 7. januar. Vedtaket i kommunestyret kan i sin helhet leses her.

"Strategier for næringsutviklingsarbeidet for 2005-2009" (rullert 2006) ble vedtatt av kommunestyret 03.02.2006 i sak 0002/06.

Til nedlasting: