Anmodning om fartsgrensevedtak

Vedrørende anmodning om fartsgrensevedtak - fv. 851 - Sjøvegan - Salangen kommune.

Vi har mottatt henvendelse fra Salangen kommune med anmodning om nedsatt fartsgrense
på fv. 851.

Det bes om at 50-sonen forlenges med 500 meter fra sykehjemskrysset fv. 84/fv. 851 og i retning Setermoen på fv. 851. Søknaden er begrunnet med det ikke er veglys eller gang/sykkelveg eller fortau på strekningen, at farten er høy og at det går tre skolebarn på strekningen hver dag.

Kommunen skriver at eksisterende fartsgrense 70 km/t gir en utrygg situasjon for de som bor langs strekningen. Vår vurdering er at eksisterende fartsgrense bør endres til 60 km/t. Dette brevet er derfor et svar på kommunens søknad, og en anmodning om høringsuttalelse fra Trom fylkeskommune og fra politiet.

Les hele brevet fra Statens vegvesen her