Kystplan Midt-og Sør-Troms

Prosjektet har hatt som mål at alle kommunene i fylket skal få revidert sine kystsoneplaner i et interkommunalt samarbeid slik at kystsoneplanene harmoniseres. Midt- og Sør-Troms valgte å gå sammen om et felles prosjekt med de 13 kommunene: Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Lenvik, Salangen, Skånland, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Prosjektet Kystplan Midt- og Sør-Troms startet opp i februar 2013 med ambisjon om å legge frem nye kystsoneplaner for de deltakende kommunene før utløpet av valgperioden.

 

Arbeidet ble sluttført sommeren 2015. Salangen kommune behandlet planen høsten 2015 og endelig vedtak av plan ble fatte i kommunestyrets sak 60/15 den 19.10.2015. Planen dekker sjøområdene i de deltakende kommunene, og bruk og vern langs kysten er sett i sammenheng på begge sider av strandlinjen, og angir hovedtrekkene i hvordan sjøarealene skal brukes og vernes, og hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Arealdelen er utformet i et langsiktig perspektiv. Det innebærer at kystsoneplanen er så fleksibel at det er mulig å innpasse nye behov og muligheter innenfor planens rammer.

Vedtatt kystplan finner du her: