Innspill

Det er ønskelig at ulike interessegrupper, grunneiere og utbyggere gir innspill om hvilke ønsker og planer dere har for kystsonen og deres eiendommer (Hvis disse ligger i tilknytting til sjø eller på annen måte kan knyttes til bruken av denne. Det er fint om dere angir gnr og bnr for eiendommen når dere gir innspill).

Send gjerne ditt innspill gjeldende fremtidig arealbruk (kart, beskrivelse og motivering) innen 1. mars 2014 til:

e-post: postmottak@harstad.kommune.no (med kopi til malin@strr.no)

Adresse:
Harstad kommune v. Kystplan Midt- og Sør-Troms
Postmottak
9479 Harstad

Henvendelser merkes med «Kystplan innspill» og saksnummer 2013/6646.

 

Salangen kommune vil sikre at ditt innspill blir ivaretatt, send derfor også kopi til postmottak@salangen.kommune.no og merk dette med innspill til kystsoneplanen.

Du kan også ta kontakt med Katrine Mari Nordgård ved teknisk avdeling som er kontaktperson for Salangen kommune for spørsmål og synspunkter.

e-post: katrine.nordgard@salangen.kommune.no

 

Det er lagt til rette for innspill fra fire arbeids- eller innspillsgrupper for interessenter.
I tillegg vil det arrangeres folkemøte.

Innspillsgrupper


 De fire arbeids- eller innspillsgruppene er:

  • Oppdrett
  • Fiskeri
  • Turisme, friluftsliv og fritidsfiske
  • Havn, farvann og forsvaret

Kontaktperson for innspillsgruppen akvakultur er:

Roy Alapnes, Flakstadvåg laks AS, ra@brkarlsen.no, 90061710

Kontaktpersonen for innspillsgruppen Turisme, Friluftsliv og fritidsfiske er:

Tormod Nygård, Dyrøy Villfisk, tormod@mitor.no, 98006379

Kontaktperson for gruppen Havn, farvann og forsvaret er:

Lennart Jensen, Harstad Havn KF, lennart.jensen@harstad.kommune.no, 90773908.
(Møte arrangeres i den12. februar 2014, rådhuset i Harstad)

For innspillsgruppen for yrkesfiskere vil det så godt som det lar seg gjøre, organiseres lokale møter i samarbeid med fiskarlagene. Kontakt: Nina Donns Hansen, nina@strr.no eller Malin Ek, malin@strr.no. Innspillsgruppene er ment som et forum for å utarbeide felles innspill for dem som driver med aktivitet innen nevnte områder/næringer. I folkemøter og senere planverksted/arbeidsmøter veies forskjellige interesser og hensyn mot hverandre.

Lenke til mer info om arbeidet med kystsoneplanen