Revisjon av gjeldende forskrifter for vann- og avløpsgebyrer.

Hjemmel: Lov 16.03.12 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 5 og forskrift 01.06.04 nr. 931 om begrensning av forurensning kapittel 11 og 16, sist endret 31.12.2015.

Nye forskrifter for renovasjon.

Hjemmel: Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall, endret ved forskrift 19. des. 2013 nr. 1709 i kraft 01.01.2014.

 

Begge forslag til forskrifter vil når de er utarbeidet bli lagt ut til offentlig ettersyn etter nærmere varsel/kunngjøring, og med 1 mnd frist for merknader. Forskriftene skal vedtas endelig av kommunestyret.

Tidligere kommunale forskrifter for ovennevnte tjenester vil bli opphevet når kommunestyret vedtar de nye forskriftene.

 

Teknisk avdeling