Konsekvensutredning av støy, reguleringsplan Elvenes

I utredningen er det vurdert støy knyttet til flyaktivitet, dragrace, øvingskjøring med scooter og ATV, samt utendørs konsertarrangement. Alle disse aktivitetene er beskrevet i planprogrammet for reguleringsplan Elvenes.

Hovedkonklusjonen/sammendrag i rapporten er som følgende:

Dragrace er en motorsportaktivitet som kan generere mye støy, særlig dersom de største klassene deltar. I dette tilfellet vil man ha dragrace med mer moderat støyemisjon. Det vil likevel føre til at mye av bebyggelsen vil bli liggende i gul vurderingssone for støy. Randbebyggelsen som vender mot  arenaen vil være på grensen mot rød sone.

Ingen av de andre aktivitetene vil føre til at støyømfintlig bebyggelse blir liggende i støysonene. Dette skyldes bl.a. at flyaktivitetene har lempeligere støyvilkår enn motorsport. Modellfly har liten rekkevidde og støysonene vil derfor være begrenset til nærområdet ved flyplassen. Øvingsaktivitet med snøskuter og ATV er avgrenset til et område i nord som innebærer små støymessige konsekvenser.

Utendørs konsertarrangement kan gi lydnivåer opp mot de samme som de mer moderate dragracebilene, men tydelig lavere enn de mer støyende bilene.

Pga. omfanget er flyaktivitetene den viktigste støykilden i området og det som vil prege området mest. Modellfly og drone vil være underordnet i forhold til fly.

Rapporten tar nærmere for seg de enkelte forutsetninger og krav som ligger som grunnlag her. Særlig kap.5 Samlet vurdering er en sammenstilling av alle aktiviteter og elementer som er vurdert i denne forbindelse.

Kap. 5.1 har vurdert konsekvensen for støy som liten negativ. Dette inkluderer konsekvenser av støy som påvirker friluftslivet i nærområdene.

Konsekvenser for husdyr/dyrehold/vilt anses ubetydelig.

Sammenstillingen er utarbeidet i tråd med Statens Vegvesens veiledning V712 Konsekvensanalyse, opp mot gjeldende krav på dette området.

Som forslag til avbøtende tiltak (kap. 6) foreslår rapporten følgende:

Varsling og informasjon i media samt informative, lett tilgjengelige årsplaner og terminlister er viktige tiltak som sikrer forutsigbarhet for naboer og andre berørte.

Det bør utarbeides driftsbestemmelser der krav til informasjon og varsling er nedfelt i bestemmelsene. Her må også inngå tekniske krav til kjøretøy/luftfartøy og hvilke bestemmelser som gjelder for de ulike typene.

Støy fra dragrace vil kunne begrenses noe dersom eksosavkastene ikke vender mot den nærmeste bebyggelsen. Evt. skjerming av startområdet (permanent eller i anledning arrangement) er kanskje mulig, men må også tilpasses de sikkerhetskravene som gjelder for flytrafikken.

Rapporten vil være en del av det samlede kunnskapsgrunnlaget i forbindelse med reguleringsarbeidet. I dette ligger også en vurdering og eventuell fastsettelse av avbøtende tiltak.

Rapporten i sin helhet kan lastes ned her