Kommunereformen

Bakgrunn

Stortinget vedtok sommeren 2014 en gjennomføring av en kommunereform i Norge. Under behandlingen i Stortinget ble dette arbeidet som nå  kommunereformen_logo.jpgstår foran oss betegnet som den største moderniseringen av offentlig sektor på 50 år. En vesentlig del av reformen er å se på kommunestrukturen. I dette ligger en oppfatning av at det er behov for større enheter for å møte fremtidige kommunale utfordringer.

Det ble presisert at en eventuell sammenslåing mellom kommuner skal skje på frivillig basis, men Stortingets flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen understreket at det er et utredningsansvar for alle kommunene. I dette ligger et ansvar for å få klarlagt status innenfor alle ansvarsområder i kommunen, samt konsekvenser og muligheter for fremtiden. Både som selvstendig kommune og ev. i en sammenslått kommuneenhet.

Mål for kommunereformen

Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid:

  • Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Styrket lokaldemokrati

 

Kommunereformen er fra regjeringen uttalt som en velferdsreform. Det skal handle om bedre velferdstjenester der folk bor, nå og i fremtiden; gode skoler, pleie og omsorg når vi blir eldre, og trygge barnehager for barna våre.

Fylkesmannens rolle

Kommunene vil få bistand fra fylkesmennene som skal legge til rette for de lokale prosessene. Fylkesmannen i Troms har etablert en egen organisasjon som både vil være prosessveiledere for kommunene og som vil bidra med grunnlagsdata i utredningssammenheng.

Hvordan arbeider vi med kommunereformen lokalt?

Salangen kommune har besluttet å gjennomføre utredning knyttet til mulig kommunesammenslåing i tråd med det som i Kommunereform 2015 er definert som løp 2. Det forutsetter at det gjennomføres et lokalt utredningsarbeid  som skal gi tilstrekkelig informasjon for å kunne fatte beslutning om eventuell sammenslåing. En slik beslutning må formelt foreligge juni 2016, og en eventuell ny sammenslått kommune skal være ”i drift”  innen 1. januar 2020.

 

Utredningen skal både avdekke Salangen kommunes status pr. i dag, og utfordringer sett i et perspektiv frem mot 2040, samt hvordan en sammenslåing med definerte alternative storkommune konstellasjoner kan slå ut.

 

I regi av Midt-Troms regionråd er det igangsatt et felles utredningsarbeid for alle kommuner i denne regionen. I og med at Salangen kan være aktuell som en del av en fremtidig større kommune som også vil innbefatte kommuner innenfor denne regionen, har kommunestyret besluttet å ta del i denne utredningen. Hvordan dette skal gjennomføres er ennå ikke klarlagt, men det er allerede signalisert lokalpolitisk at det skal skje ved sterk involvering av både lokalt næringsliv og befolkningen generelt. Det vil bli arrangert folkemøter/temamøter, og forut for endelig beslutning om eventuell sammenslåing vil det bli gjennomført folkehøring i en eller annen form.

 

Aktuelle hjemmesider og dokumenter

Eksterne nettsider:

Mer informasjon: