Invitasjon til åpent informasjonsmøte om molo

Med denne faglig anbefalte gjennomføringen som grunnlag er det fremmet byggesak.

 

Under forutsetning av alt nå går greit, planlegges det oppstart av et utbyggingsprosjekt  i tre faser: sjoevegan-molo.jpg

  • Fase 1 - 2015: Planlegging og realisering av skjermingsmolo med plastring og toppdekke
  • Fase 2 - 2016: Etablering av båtplasser med tekniske installasjoner og servicetiltak
  • Fase 3 - 2017: Tilrettelegging for utvidet kundestrøm og reiseliv, forskjønning av området med attraksjoner og opplevelseselementer

Finansiering

Alt dette krever finansiering, mye i form av privat kapital. Salangen kommune har gjennom kommunestyrevedtak stilt til rådighet kr. 940 000 av fondsmidler øremerket sentrumsutvikling. Kommunestyrevedtaket var som følger: 

Vedtak

Administrasjonssjefen tilrår at kroner 940 000 fra fond for sentrumsutvikling avsettes til moloprosjektet og kan i planleggingsfasen benyttes til følgende tiltak:

  1. Grunnboring, geoteknisk vurdering/rapport, miljøundersøkelse iht. gjeldende krav, samt prosjektering og endelig mengdeberegning.
  2. Utarbeidelse av endelig budsjett og utarbeidelse av søknad om ekstern finansiering
  3. Planlegging og tilrettelegging for gjennomføring
  4. Tilrettelegging for byggesaka; engasjering av ansvarlig søker, avklaring med overordnet myndighet og utarbeidelse av byggesøknad.
  5. Millionfisken Eiendom AS er ansvarlig for gjennomføring og oppfølging av ovennevnte pkt. 1-4.

Enstemmig vedtatt.

 

Utover kommunalt tilskudd kreves det privat finansiering på ca. 7 mill. kroner etter at ekstrakostnader som sikrer forsvarlig fylling er tatt med. Salangsfisk AS har gitt tilsagn om å gå inn med 2, 8 mill. Privat kapital utover dette bør være i minimum samme størrelsesorden. Det søkes i tilleg om eksterne tilskuddsmidler til deler av prosjektet, fortrinnsvis til gjennomføring av fase 2 og 3.

Hvorfor Sjøvegan molo?

Sjøvegan som regionalt senter på nivå 3 har som fortrinn, i forhold til Setermoen og Bardufoss/Andselv, at vi ligger ved sjøen. Dette fortrinnet bør utnyttes. I flere 10-år har det vært snakket om å snu Sjøvegan mer mot sjøen, og gjenvinne posisjonen som kommunikasjonssenter mellom sjø og land. Sjøvegan (eller ”Sjøveien”) har fra gammelt av vært porten mellom kyst og innland.

Sjøveis kommunikasjon

Nå øker båttrafikken og er større enn noensinne, om enn i en annen form enn i tidligere tider. De siste årene har vi erfart at sommermånedene er blitt viktigere og viktigere for næringsvirksomhet i Salangen. Da er det viktig for handelssenteret Sjøvegan og for opplevelsesturismen i Salangen at vi griper muligheten til å videreutvikle Sjøvegan som handels- og kommunikasjonssenter, og med Sagfjorden som reisemål.

Det nytter ikke å tro at Sjøvegan skal motstå konkurranse fra andre reisemål og handelssentra, dersom vi ikke planlegger proaktivt og handler strategisk. Det er nå vi har muligheten, det er nå vi har tilgjengelige steinmasser til en kostnad som vi kan makte med.

En trygg og attraktiv havn midt i Sjøvegan sentrum tenkes altså å bidra til økt kundestrøm. Moloen med båthavn skal bidra til å sikre aktivitet og arbeidsplasser, og samtidig åpne for nye muligheter.

Invitasjon til åpent informasjonsmøte (denne invitasjon)

Nå når det aller meste er avklart og planlagt for gjennomføring, inviteres det til åpent informasjonsmøte torsdag kveld, 10. september, kl. 1900 på Huset mot havet.

Da informeres det også om anledning til privat aksjetegning. Eventuell aksjetegning vil gi fortrinnsrett til båtplass til redusert pris.

Det er spleiselaget og dugnadsånden det ofte kommer an på når vi vil få til noe i Salangen! Slik også denne gangen.

Last ned mer informasjon om prosjektet (pdf)

Jon Myrmel

styreleder i Millionfisken eiendom AS (som står som ansvarlig byggherre ved realisering av prosjektet)