Høyde på bygninger

Om gesimshøyde og mønehøyde 

Når en skal måle høyde på en bygning iforbindelse med søknad om byggetillatelse, er det særlig to måltall som er aktuelle: gesimshøyde og mønehøyde.

Gesimshøyde
Hovedregelen er at gesimshøyde er høyden til skjæring mellom ytre flate på ytterveggen og takflaten. Målet skal tas oppå takflaten. Gesimshøyden blir målt i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, dersom ikke annet er bestemt.

Iforhold til § 7-26 i teknisk forskrift (brannspredning mellom byggverk), gjelder likevel måling bare for den eller de vegger som ligger nær annen bygning. For disse veggene er det altså gjennomsnittlig gesimshøyde langs veggen en skal måle i forhold til.

Høyden det blir vist til i § 70 nr. 2 i plan- og bygningsloven, er også gjennomsnittlig gesimshøyde mot vedkommende nabogrense.

Tak- og bygningsutforming er derimot svært variable. Det erderfor tattinn i forskriftene særregler som fanger opp de vanligste utformingene med brystning eller ark.

Mønehøyde
Mønehøyden blirmålt til toppen av mønet fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

For bygninger på tomter med lite eller jevnt fall, vil det normalt være tilstrekkelig å fastsette kotehøyden på planert terreng ihvert hjørne av bygningen, og regne ut gjennomsnittet.

Om lovverket som regulerer denne tenesta
Reglene om høyde på byggverk framkommerbla.i plan- og bygningsloven § 70, -hvis tomten ligger innenfor regulert område - ofte i reguleringsforskriften og i rettledning til teknisk forskrift REN § 3.

Plan- og bygningsloven
Forskrift om krav til byggverk og produkt til byggverk.
Rettledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven.

Om innsyns- og klageretten
Du har rett til innsyn i dokumenter somgjelder din sak. Du har også rett til å klage på enkeltvedtak som er gjort av Salangen kommune.


Relatert informasjon på andre nettsteder
http://www.be.no/ - Statens Bygningstekniske Etat

Kontaktinformasjon: