Off. ettersyn: oppstart av kommuneplan og forslag til planprogram med planstrategi

Planstrategi

Planstrategien drøfter kommunens planbehov i kommende 4-årsperiode og viser hvilke overordnede planer som skal utarbeides i perioden.

Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare

hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. Et viktig siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres. Arbeidet med kommunal planstrategi vil gi en bedre og mer systematisk vurdering av kommunens planbehov slik at kommunen bedre kan møte de aktuelle utfordringene.

 

Planprogram for samfunnsplan og arealplan

Planprogrammet til kommuneplanen redegjør for planprosess og viktige tema ved revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, samt fremdriftsplan og opplegg for medvirkning

Samfunnsplanen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen som helhet og som organisasjon. Samfunnsdelen skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunen skal oppnå sine mål og strategier gjennom kommunal virksomhet, og ved medvirkning fra andre offentlige og private aktører.

Arealplan skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealplanen skal sikre en forsvarlig arealutnytting der det er avsatt hvilke arealer som skal brukes og vernes. Arealdelen skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Arealdelen er et verktøy for å sikre gjennomføring av samfunnsdel og disse henger sammen, og skal utformes i et langsiktig perspektiv. Det er derfor viktig at den er fleksibel og bidrar til realisering av aktiviteter, etter hvert som behov og muligheter endres. Arealdelen bør videre ha et overordnet perspektiv og ikke ta for seg detaljer. Den skal også inneholde hensyn som bør ivaretas når det gjelder eventuelt vern av områder.

 

Medvirkning

Plan- og bygningsloven forutsetter at planprosess knyttet til kommuneplaner legger til rette for at organisasjoner, foreninger, næringsliv mv. engasjeres. Engasjement og positive innspill bør komme frem i prosessen, og det bør være en lav terskel for meninger og innspill. Innbyggere og berørte aktører skal ikke få et ferdig dokument på høring. Prosessen planlegges med workshop/ folkemøter hvor man legger opp til bred deltagelse. Barn og unge har en lovfestet rett til å bli hørt i all plan- og byggesaksbehandling. Det forutsettes derfor at det legges til rette for at barn og unges interesser blir hørt.

Salangen kommune ønsker med dette å invitere offentlige myndigheter, private aktører samt lag og foreninger til å komme med innspill til forslag til planprogram og planstrategi.

Forslag til planprogram og planstrategi  er frem til 1. november 2016 lagt ut på følgende steder:

  • Servicetorget kommunehuset, Strandveien 33, Sjøvegan

Forslag til planprogram og varsel om oppstart kommuneplanarbeid finner du her

 

For nærmere informasjon kontakt Salangen kommune v/Tore Uthaug, tlf. 40 400 125 eller e-post: Tore.Uthaug@Salangen.kommune.no.

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet :

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet  kan sendes Salangen kommune, Postboks 77, 9355 Sjøvegan eller e-post:  postmottak@salangen.kommune.no  innen  1. november 2016. Du kan også bruke skjema nederst på denne siden.