Høringer/off. ettersyn

22.06.17 - Reguleringsplan Elvenes, konsekvensutredning av støy

LES MER HER


14.06.17 - Kunngjøring offentlig ettersyn: Forslag til detalj reguleringsplan Sommerset, plan-id. 1923201701  

Ressursutvalget har i møte 30.5.2017, sak 15/17, behandlet forslag til detalj reguleringsplan for Sommerset. Ressursutvalget vedtok å legge forslaget ut til offentlig ettersyn iht. pbl. § 12-10.

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse, turisme og fritid knyttet til bruk av sjøen. Det foreslås det regulert inn en utvidelse av småbåthavna på Garsnes Brygger. I tilknytning til havna er det regulert inn rorbuer på sjøsiden av fv152. Rorbuene og adkomstveg legges på fylling i sjøen langs fylkesvegen fra Garsnes brygger.  På oversiden av fylkesvegen foreslås det regulert ca. 12,5 da til hyttetomter med adkomst vi eksisterende markadkomst fra fylkesvegen. 

LES MER HER