Høringer/off. ettersyn

16.03.17 - Høring: Nye forskrifter for tildeling av langtidsopphold i sykehjem

Det kunngjøres herved i hht. forvaltningsloven § 37 at Salangen kommune har lagt følgende forslag til forskrifter ut til offentlig høring: Ny Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem gjeldende for Salangen kommune. Forskriften for tildeling av langtidsopphold i sykehjem er lagt ut og kan leses/hentes på Salangen kommune, kommunehuset,  Strandveien 33. Dokumentene er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Høringsfrist settes til 5. mai 2017. Høringsuttalelser sendes til Salangen kommune, Postboks 77, 9355 Sjøvegan. Du kan også sende høringsuttalelse via skjema nederst på denne nettsiden.

Pleie og omsorgsavdelingen

LES MER HER


17.10.16 - Offentlig ettersyn nye forskrifter vann-og avløpsgebyr

Det kunngjøres herved i hht. forvaltningsloven kap. 7 at Salangen kommune har lagt ut forslag til forskrifter til offentlig ettersyn. 

Forslagene og tilhørende vedtak og saksframlegg fra ressursutvalget er lagt ut og kan sees på kontorer Teknisk avdeling i Troms-Kraftbygget i Strandveien 41. Dokumentene er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

 Frist for merknader/uttalelse er 30 dg. Evt. uttalelser sendes Salangen kommune, Teknisk avdeling, Postboks 77, 9355 Sjøvegan.

LES MER HER


17.10.16 - Offentlig ettersyn forskrifter renovasjon

Det kunngjøres herved i hht. forvaltningsloven kap. 7 at Salangen kommune har lagt ut følgende forslag til forskrifter til offentlig ettersyn:

  • Nye forskrifter for renovasjon.
  • Hjemmel: Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall, endret ved forskrift 19. des. 2013 nr. 1709 ikraft 01.01.2014.
  • Ovennevnte forslag til forskrifter er vedtatt i ressursutvalgets møte 05.09.16 sak 41/16.

Forslagene og tilhørende vedtak og saksframlegg fra ressursutvalget er lagt ut og kan sees på kontorer Teknisk avdeling i Troms-Kraftbygget i Strandveien 41. Dokumentene er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Frist for merknader/uttalelse er 30 dg. Evt. uttalelser sendes Salangen kommune, Teknisk avdeling, Postboks 77, 9355 Sjøvegan.

LES MER HER

 


Melding om fastsatt planprogram - reguleringsplan Arena Elvenes

Kommunestyret  behandlet i møte 12.09.2016, sak 55/16. I henhold til forskrift for konsekvensutredninger § 6 ble følgende vedtak fattet:

Planprogram for Planid. 1923201601 – Reguleringsplan Arena Elvenes, fastsettes ihht. Forskrift om konsekvensutredning § 6.

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger § 6, blir fastsatt planprogram sendt direkte til de som har gitt uttalelse til forslaget. De får også tilsendt kopi av saksframlegget.

LES MER HER


 

Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplan og forslag til planprogram med planstrategi til offentlig ettersyn

Kommunestyret i Salangen vedtok i møte 12.09.2016, sak 54/16, oppstart av arbeid med kommuneplan 2017-2027, samt at planprogram med planstrategi sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 10-1, § 11-12 og § 11-13.

Frist for merknader 1. november 2016

Les mer


Bruke skjemaet under for å komme med merknader/uttalelser: