Forutsetninger for å kunne behandle et tiltak som "enkelt tiltak"Forutsetningene for å kunne behandle et tiltak som "enkelt tiltak", er at alle forhold skal være avklart og godt dokumentert. I praksis vil dette være tiltak som er lite/middels krevende, og som ikke tar så mye av saksbehandlers tid at det vil føre til en utsettelse av andre og enklere tiltak. I motsatt fall vil en ikke kunne ivareta målsettingen om rask saksbehandling. Tiltakets størrelse vil normalt ikke være avgjørende, men i praksis vil det være tiltak som er enkle og som ikke krever omfattende prosjektering og dokumentasjon. Tiltaket kan gjerne være i tiltaksklasse 2 eller 3, for å kunne bli behandlet etter reglene i pbl § 95 b.
Vilkår:

  • Tiltaket blir utført i samsvar med regler gitt i eller i medhold av plan og bygningsloven. Dette innebær at tiltaket må være i samsvar med forutsetningene i kommunale plandokument (arealdelen i kommuneplanen, reguleringsplan med forskrifter, kommunale vedtekter m.m), teknisk forskrift (TAR), forskrift om saksbehandling og kontroll (SAK), kommunale bygningsvedtekter, teknisk infrastruktur (pbl. §§ 65 – 67), avstands- og høydereglene (pbl. § 70) og estetiske krav (pbl. § 74 nr. 2).
  • Det skal ikke foreligge protest fra naboer eller gjenboere.

Tiltaket må ikke være avhengig av tillatelse eller uttalelse fra annen myndighet. Et tiltak som er avhengig av tillatelse eller uttalelse fra annen myndighet, kan likevel behandles som enkelt tiltak når slik uttalelse/samtykke foreligger og tiltaket er i samsvar med forutsetningene i uttalelsen/samtykket.