Forsøksordningen med snøscooterløyper

Sivilombudsmannen konkluderte den 12. juni med at omfanget av forsøket ligger utenfor de rettslige rammene til forsøksloven. Ombudsmannen mener bl.a. at Klima- og miljødepartementet ikke har foretatt en tilstrekkelig skjønnsmessig vurdering av behovet for antall forsøksenheter. Selv om Sivilombudsmannens konklusjoner formelt sett ikke er rettslig bindende, tar regjeringen uttalelsene alvorlig. Forsøksordningen har vært grundig utredet i departementene, og konklusjonen har vært at ordningen har hjemmel i forsøksloven. Regjeringen er fortsatt av den oppfatning at forsøket er innenfor rammene av forsøksloven, også når det gjelder omfanget.

Samtidig legger regjeringen betydelig vekt på at Stortingets energi- og miljøkomité i Innst. 309 S (2013-2014) ber regjeringen snarest mulig legge fram forslag til endringer i motorferdselloven.

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks.

Som en konsekvens av regjeringens beslutning vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedta og kunngjøre en forskrift som opphever de lokale forsøksforskriftene i kommunene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet anser det ikke som nødvendig å sende denne forskriften på høring før den vedtas, jf forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav c.

Forsøket har allerede gitt oss verdifull informasjon om prosessene i kommunene som vi kan nyttiggjøre oss i lovarbeidet. Klima- og miljødepartementet tar sikte på å sende ut et forslag til lovendring på høring i midten av juli.

Lovendringen skal gi kommunene myndighet til å etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter. Etter planen vil lovendringsforslaget ligge tett opp til forsøksordningen, både når det gjelder prosesskrav til opprettelse av løyper og vilkår for lokalisering av løypene. Kommuner som ønsker det kan derfor eventuelt velge å fortsette planleggingsarbeidet ut fra samme forutsetninger. Kommunene kan ikke treffe endelig vedtak om snøscooterløyper før et hjemmelsgrunnlag for dette er vedtatt av Stortinget, men kommuner som er godt forberedt vil kunne ha vedtak om snøscooterløyper på plass kort tid etter Stortingets lovvedtak. Dette forutsetter imidlertid at prosessen kommunene har fulgt og hensynene de har tatt, samsvarer med de kravene Stortinget stiller i sitt endelige lovvedtak.

Informasjonen om planlegging av snøscooterløyper som har ligget på Miljøkommune.no og ble utarbeidet i forbindelse med forsøksordningen vil inntil videre bli liggende på nettsiden, tilgjengelig for de kommunene som ønsker å videreføre sine planprosesser i påvente av lovendring. Sidene vil imidlertid ikke bli oppdatert.