Det var bra engasjement fra salen, med spørsmål og innspill knyttet til de ulike alternativene. Tema som var særlig belyst var muligheter for folkemoete-kommunereformen-14416.jpginterkommunalt samarbeid, konsekvenser for lokaldemokrati i en ny i kommune, hvordan de andre kommunene vurderer sammenslåingsalternativet Salangen, Bardu og Dyrøy opp mot sine øvrige alternativer. Sjøvegan VGS sin rolle og posisjon i lokalsamfunnet var også særskilt nevnt.

 

De aller fleste kommunene i landet har de samme utfordringene knyttet til befolkningssammensetning i vente fremover i tid, der det blir færre yrkesaktive pr eldre over 80 år. I tillegg vokser aldersgruppen 67 + betydelig sammenlignet med øvrige aldersgrupper. Dette gir nye utfordringer knyttet til helse, pleie og omsorg, samt på områder som omhandler samfunnsutvikling.

 

Rådgivende folkeavstemming er besluttet i Salangen kommune, dersom det foreligger et sammenslåingsalternativ.

Møtet konkluderte med at det var mye informasjon å få om alternativene, men at fremdeles er fremtidsbildet uklart på grunn av uavklart inntektssystem og uavklarte oppgaver som skal løses av kommunene. Særlig viktig blir det å nå ut til ungdom med informasjon, samt mobilisere til folkeavstemming.  

 

Alternativene for Salangen behandles i kommunestyret mandag 18. april, folkeavstemming vil avholdes 29. og 30. mai, og endelig beslutning vil tas i kommunestyret 17. juni.

 

Når forslag til nytt inntektssystem for kommunene kommer i midten av mai, vil det avholdes ytterligere folkemøter, dersom intensjonsavtalen mellom Salangen, Dyrøy og Bardu opprettholdes av de tre kommunene.

Les mer om kommunereformen her