Matrikkelen er en offentlig database med opplysninger om alle eiendommer.
Data fra oppmålinga er nå innlagt i Matrikkelen og vedlagt i brev følger faktainformasjon om din eiendom. Vi ber deg kontrollere om opplysningene er korrekte da de skal brukes som grunnlag for å fastsette eiendomsskattetaksten.

Arealet som er oppgitt er bruksareal (BRA). Dette arealet måles fra innsiden av ytterveggene for alle etasjeplan i hver bygning. Hver bygning er registrert med eget bygningsnummer.
 

Prinsippene for arealberegning av bygninger i Matrikkelen vedlegges til orientering, ”Registrering i Matrikkel – arealmåling og etasjedefinisjoner”. I den grad oppmålingen har medført endring i opplysning om din eiendom i Matrikkelen er dette brev å betrakte som underretning om endring av matrikkelopplysning for din eiendom.
 

Enkelte eiendommer er oppført med flere eiere. For å forenkle utsendingene og tilbakemeldingene sendes brevet til den eier som står registrert først i Matrikkelen-registeret.
Vi gjør også oppmerksom på at der noen sitter i uskiftet bo, vil navnet til den avdøde eier fortsatt stå oppført som eier av eiendommen i opplysningsskjemaet.
 

Det er viktig at du går gjennom de arealopplysninger som er registrert for din eiendom da feil data kan føre til ukorrekt eiendomsskatt. Det er også viktig at arealdata om din eiendom blir riktig i den offentlige databasen da disse data vil være grunnlag for verdisetting ved et eventuelt salg.
 

Du kan gi tilbakemelding ved å påføre det areal du mener er korrekt i vedlegget og returnere det til Salangen kommune v/Eiendomsskatt, Postboks 77, 9355 Sjøvegan. Du kan også melde fra pr mail til eiendomsskatt@salangen.kommune.no eller ringe 928 22234.

Vedlegg