Sjøvegan mottak har selvhushold, med andre ord er alle beboere ansvarlig for innkjøp og laging av eget mat. Målet er å fremme mestring, ansvar for å tilnærme seg det som beboere trenger i forhold til fremtidig boløsning her i Norge eller i hjemlandet. Alle enslige mindreårige får lunsjkuponger som kan brukes ved kantine ved Sjøvegan videregående skole.

  • Mottaket har to avdelinger og driften baserer seg på samarbeid mellom de to avdelingene.
  • Mottaket er døgnkontinuerlig bemannet 24/7 grunnet EM avdeling.
  • EM og enslige voksne bor i separate bofellesskap, familier tildeles egen leilighet.
  • Hver EM har to særkontakter pr. leilighet, EM avdeling har 150% stilling som koordinatore.
  • Ordinær avdeling har to koordinatorer og en miljøansatt. Koordinatorer skal bistå beboerne under hele mottaksopphold, fra ankomst til avreise.

 Pr. dags dato har kommunen 4 representanter/verger  som bistår de (inntil) 34 EM. Representanter/verger  har fast møtetid hver mandag i tillegg til å være tilgjengelig ved behov.

Sjøvegan mottak baserer sin drift på å bistå beboere til å realisere sine individuelle mål. Oppholdet på mottaket skal fremme mestring og ansvar for eget liv og forberede beboere på en fremtid i Norge eller i hjemlandet samt forebygge/ håndtere fortiden.
Sjøvegan mottak har stort fokus på aktivitet og leier bl.a treningstider på de to idrettsarenaene Salangshallen og Astafjordhallen (se bildearkiv og ukeplanaktiviteter).

Mottaket har eget videokonferanseutstyr og vil gjerne utnytte dette ved kunnskapsoverføring /undervisning, for å kvalitetssikre kontakt med bosettingskommuner osv.

Sist oppdatert den 27. mars 2015