Varsel skal inneholde de opplysningar om tiltaket som skalgis ved søknad eller melding. Når tiltaket fører til endret bruk, skal nabovarsel inneholde opplysninger om tidligere bruk.

Det skalframgå av nabovarsel om tiltaket krever dispensasjon fra regler gitt i, eller i medhold av, plan- og bygningsloven, og i tillegghvilke regler dette gjelder.

Les varslingsskjemaet godt

Du bør ta deg tid til å lese varslingsskjemaet godt. Her skal det være krysset av for hva tiltaket går ut på. Oghvis tiltakshaver søker dispensasjoner, skal det være særskilt avkryssing for dette.

Når naboen (tiltakshaver) kommer på besøk, vil han/hun ofte ha med seg bådetegninger og kartover planene sine. Er du i tvil, eller du syns du har fått for lite informasjon og vurderer merknad eller protest, bør du oppsøke kommunen for å få se meldingen slik den er mottatt, og kanskje kunne få utfyllende informasjon omhvordan planene må forstås.

For søknad bør du oppsøke ansvarlig søker for å få utfyllende informasjon.