Barn og unge - innspill

Aktuelle problemstillinger til drøfting: barn og unge

  • Øke kvaliteten i arbeidet for å sikre barn- og unge det beste læringsutbytte
  • Opprettholdelse og videreutvikling av Sjøvegan vgs.
  • Nulltoleranse mot mobbing
  • Motvirke frafall i videregående skole
  • Gode uteområder som tar hensyn til barn og unges rettigheter og behov.
  • Variert og tilgjengelig kultur- og fritidstilbud
  • God oppfølging innefor helse
  • Et velfungerende ungdomsråd
  • Aktive og inkluderende lag og foreninger

Les mer i planprogrammet (PDF)