Aktivitetsmidler til barn i mottak

Tiltak som er aktuelle, er tiltak som bidrar til:

  • å gi en meningsfull hverdag til barn i mottak
  • å normalisere barns hverdag i mottak
  • at barn er i fysisk aktivitet
  • at barn opparbeider seg ferdigheter gjennom ulike aktiviteter
  • å styrke barnas mestringsfølelse og/eller resiliens
  • å være på arena der andre barn og unge møtes

Fristen for å søke om tilskudd er 1. mars 2017. Søknadene kan komme fra frivillige organisasjoner, ikke-kommersielle aktører, eller andre som organiserer aktiviteter for barn og unge i mottak.

Det er et mål at barn og unge i mottakene skal være i fysisk aktivitet, og at de skal tilegne seg ferdigheter gjennom forskjellige aktiviteter.

For mer informasjon, gå til www.udi.no og informasjon om selve tilskudds posten kan dere få ved å se denne lenken: https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/departementets-rundskriv-og-instrukser/2016-12-19-jd/