Aksjon strandrydding i Sør-Troms

Bakgrunn

Sør-Troms regionråd består av kommunene Salangen, Lavangen, Gratangen, Skånland, Ibestad, Harstad og Kvæfjord. Regionrådet er et samarbeidsorgan for nevnte kommuner og regionrådets formål er å være et politisk samarbeidsorgan. Regionrådet aksjon-strandrydding-2016.pngskal arbeide for å utvikle og styrke regionen, spesielt infrastrukturen og rammebetingelsene for kommunene og næringslivet (www.strr.no).

Prosjektplanen er utarbeidet etter vedtak i sak 08/16 fra regionrådsmøtet 26/2 2016: «Regionrådet vedtar å opprette et regionalt prosjekt for å rydde på de mest utsatte strendene i Sør-Troms. Administrasjonen fremmer søknad om midler til miljødirektoratet innen 7. mars.»

Her vises det til miljødirektoratets uttalelse på sin nettside mars 2016: «Marin forsøpling er en av de store miljøutfordringene vi har, og omfanget synes å øke. Avfallet utgjør en stor risiko for dyre- og fugleliv og medfører hvert år betydelige kostnader for samfunnet. Sjøfugl spiser fragmenter av avfall som forveksles med mat, mens sjøpattedyr og landbaserte dyr kan sette seg fast i line-, not- og garnrester.»
Videre er regionrådet er blitt oppfordret av Fylkesmannen i Troms til å ta tak i denne problematikken i vår region. Tromsø kommune ved rådgiver Bo Eide har gitt god informasjon om deres arbeid gjennom flere år med strandrydding i Tromsø kommune.
.