16.03.17 Høring: Ny forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem

Forslag til

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem gjeldende for  Salangen kommune

Hjemmel: Vedtatt av kommunestyret i de gjeldende kommunene med hjemmel i lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 andre ledd.

Vedtatt av kommunestyret i  Salangen kommune

§1 Formål

Forskriftenes formål er å tydeliggjøre retten til langtidsopphold i sykehjem.

§2 Virkeområde

Forskriften gjelder for alle som bor eller oppholder seg, i  Salangen  kommune og som har behov for langtidsopphold i sykehjem

§3 Grunnlag, momenter som vektlegges i vurderingen

Helse- og omsorgstjenester i forskriftens virkeområde tildeles etter prinsippet om "lavest effektive omsorgsnivå" (LEON). Det betyr at søkere som fyller vilkår for tildeling av tjenester skal ha de tjenestene som til enhver tid vurderes å være på riktig nivå i omsorgstrappa. Omsorgstrappa i kommunene har tjenester på ulike nivå der økende hjelpebehov møtes med økende og mer omfattende tjenestetilbud av ulik art.

All tjenestetildeling i kommunene henger sammen. Dersom søkeren mottar helse- og omsorgstjenester fra før, skal de tjenestene som yter omsorgen dokumentere sin faglige vurdering med ulike scoringsverktøy, inkludert IPLOS-registrering.

Pasientens hjemmesituasjon skal vektlegges. Med det menes om boligen for eksempel ligger slik til, eller er utformet slik at den vanskeliggjør eller umuliggjør mottak av forsvarlig helsehjelp.

§4 Kriterier for tildeling

  • Pasienten er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og ute av stand til å mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap.
  • Pasienten har ikke sosialt nettverk eller offentlig hjelp som kan kompensere for funksjonstapet om brukeren fortsetter å bo i eget hjem.
  • Pasienten vurderes etter utredning, å ha demens eller kognitiv svikt som gjør vedkommende ute av stand til å tilkalle hjelp selv.
  • Medisinske opplysninger fra lege eller spesialisthelsetjenesten skal innhentes og tillegges vekt før tildeling av langtidsopphold i sykehjem.
  • Før det fattes vedtak om langtidsopphold på sykehjem, skal alle andre tiltak som for eksempel tidsbegrenset opphold i institusjon, dagtilbud, helsehjelp og praktisk bistand i hjemmet, bedre tilrettelegging i hjemmet, hjelpemidler etc. være utprøvd eller vurdert.

§5 Venteliste og kompenserende tiltak

Dersom pasienten fyller kriteriene for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, skal kommunen innvilge tjenesten og sette pasienten eller brukeren på venteliste. Pasienten skal ivaretas med kompenserende tiltak i eventuell ventetid. Kommunen skal fortløpende vurdere om de kompenserende tiltakene er forsvarlige.

Dersom pasienten ikke kan ivaretas forsvarlig med kompenserende tiltak i ventetiden, skal opphold i sykehjem tildeles umiddelbart.

§6 Søknadsbehandling

Når pasienten søker om langtidsplass på sykehjem, skal kommunen vurdere om vedkommende har rett til langtidsopphold i sykehjem. Kommunen skal kartlegge pasientens helsetilstand og funksjonsnivå

Det skal legges stor vekt på hva pasienten selv mener ved utformingen av tjenestetilbudet og på pasientens evne til å mestere egen hverdag.

§7 Egenandel

Kommunens beregning av egenandel følger forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (16. desember 2011 nr. 1349).

§8 Klage

Reglene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel  7 gjelder tilsvarende for klager etter denne forskriften.

§9 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra 01.07.2017

LES OGSÅ: Høringsnotat om Kriterier for tildeling av langtidsplass i sykehjem (pdf)


Høringsfrist settes til 05. mai 2017.

Høringsuttalelser sendes til Salangen kommune, Postboks 77, 9355 Sjøvegan. Du kan alternativt gå tilbake til høringssiden for å komme med høringsuttalelse via skjema på nettsiden.